פרשת נשא

בס"ד
גולשים יקרים!
האזינו לקריאת פרשת נשא חלק א' ע"י מנהל האתר חיים סלמן בטעמי יהודי עירק:

וכאן האזינו לחלק ב' של הפרשה:

 

בס"ד

הלכות לפרשת נשא מספר בן איש חי שנה א' לרבנו יוסף חיים ע"ה. זיע"א.

שאלות ותשובות לשולחן שבת בן איש חי – שנה א'

הלכות השבת רבו ועצמו מאד ואם לא ישים האדם שבעה עיניים על כל דבר ודבר יכשל וישגה בנקל ואם על עבודה של עסק ימות החול האדם משים שתי עיניו בשבת צריך לשום עשרה עיניים. אך לפחות ישים לבו ועיניו בשמירת השבת כאשר הוא משים עיניו ולבו בשמירת עסקים של ימות החול כדי שלא ישגה ולא יכשל באיסור חלול שבת כמו שכתוב ויהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. כלומר יהי עליכם מורא על נזקי ענינים השייכים לשמים שהוא עניני הנפש כמו שכתוב: "יִקְרָא אֶל הַשָּׁמַיִם מֵעָל" זו הנשמה, כמורא שיש לכם על נזקי בשר ודם שלכם שהוא הגוף. וזה שנאמר "שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד" כלומר כמו השגחתך על עבודה של ששת ימים כן תהיה השגחתך על יום השביעי אשר תשבות בו שלא תשגה ותכשל בהפסד וחלול שלו. [בן איש חי]

1. שאלה: מדוע מברכין על היין ברכה בפני עצמה משאר המשקין?

תשובה: ליין ברכה משל עצמו בשל חשיבותו משאר המשקין.

2. שאלה: האם צריך לברך על היין ששותה בתוך סעודתו?

תשובה: היין מפני חשיבתו אינו טפל לפת ולכן חייב לברך עליו בסעודתו, מה שאין כן בשאר משקין.

3. שאלה: האם אדם שברך על יין יכול לשתות שאר משקין אחרים בלי לברך עליהם?

תשובה: היין קנה לו חשיבות ומעלה להיות ראש המשקין, ומי שמברך הגפן פוטר כל משקה שרוצה בתנאי שהמשקין לפניו או שיש בדעתו לשתותן.

4. שאלה: האם אדם שמברך ברכה אחרונה על היין פוטר בברכה זו גם את שאר המשקין ששתה?

תשובה: המברך על היין פוטר כל משקה גם בברכה ראשונה וגם בברכה אחרונה.

5. שאלה: אילו מאכלים נפטרים בברכת המוציא ואילו לא?

תשובה: כל מאכל שדרך לאוכלו עם הפת הרי הוא טפל לפת ואינו מברך. אך פירות וכל מאכל שאוכל לקינוח חייב לברך עליו.

6. שאלה: באיזה אופן אדם אוכל פרי בתוך סעודתו ואינו מברך עליו?

תשובה: אם אוכל הפרי עם הלחם הרי הוא נעשה טפל לפת.

7. שאלה: מה יעשה אדם שאכל תפוח ולא בירך בורא נפשות והתחיל סעודת על הפת?

תשובה: אדם האוכל שיעור פרי לפני סעודתו חייב לברך נפשות לפניה, ואם שכח יברך נפשות בתוך הסעודה.

8. שאלה: מה ראוי לכוין בברכת הגפן של הקידוש?

תשובה: יכוין לפטור כל המשקין שישתה בסעודה, ויש המדקדקים לומר זאת בפירוש לפני הקידוש.

9. שאלה: מה יעשה בסעודות שבת הארוכות שיהיה ניכר שלא משך ידו מן הפת?

תשובה: ישאירו פרוסת פת על השולחן עד סוף ברכת המזון, וירא שמים יאכל מעט מן הפת לפני מים אחרונים, וגם כשעורכים הפירות על השולחן יאכל מעט פת על השולחן.

10. שאלה: האם יברך על פירות הנמצאים בתבשיל בתוך סעודתו?

התשובה: לא יברך, אך ירא שמים יברך קודם הסעודה מאותו הפרי ויכוין על פירות בסעודה.

שאלה למעיין : האם יברך על מאכלים ששלח לו שכנו כשהוא בתוך סעודתו?

השאלה למעיין מפרשת במדבר : איזה מלאכות מותרות ביום טוב מהתורה ואף על פי כן אסרו חז"ל?

תשובה: חז"ל אסרו כל מלאכה שדרך עשייתה בכמות גדולה כגון קצירה, דישה, עימור, טחינה, סחיטה וכדומה.

באורי תפילה

בברכת "את צמח דוד עבדך" אנו מבקשים שהקב"ה יצמיח קרן לדוד ותהיה הישועה ודוד יהיה נשיא לעולם ותרוממנה קרנות צדיקים ותרבה הדעת והחכמה ונעבוד את ה' ית' באהבה ובטוב לבב שכם אחד. ובמלכות בית דוד נשלם מלכות שמים ויתקיים מקרא שכתוב והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. [עמוד התפילה]

ובכתבי האריז"ל שבאומרו לישועתך קוינו כל היום, בתיבות אלו יכוין לצפות לישועה כדי שיוכל להשיב ליום הדין ששואלים אותו: האם ציפית לישועה בימיך?

לכן יכוין מקירות ליבו שהוא מחכה ומצפה בכל יום לישועת השכינה הקדושה שתצא מהגלות, ותגאל אותנו גם כן בביאת משיחך ותצמיח קרן דוד. ובודאי הבוחן ליבות וכליות רואה רצון האדם באיזה תשוקה היא בליבו.

וסיום הברכה: "ברוך אתה ה' מצמיח קרן ישועה" יכוין שבודאי שהוא ית' יצמיח הישועה האמיתית ולא אחר, ועשה זה במהרה למען שמך הגדול. [יסוד ושורש העבודה]

אורחות צדיקים
עיקר הגלות בפרטיות, אשר כל יהודי לחוץ ודחוק בעצבות בדאגות בקושיות וספיקות… הן בבריאות הגוף, הן בשל פרנסה הן מצד עצמו, הן מצד בני ביתו, כל זה הוא מחמת חוסר אמונה בהשגחה פרטית, היינו שאינו מאמין כי כל המתרחש עמו הן יסורים, הן הרווחה, הכל נעשה בהשגחתו הפרטית יתברך, ולא על פי דרך הטבע, בגלל שאינו מאמין כי אין עזרה והצלה ביסורים זולת מה' יתברך.

והאמת שלא תועיל שום השתדלות בדרך טבעית כמבואר בתהלים (קמז' י'): "לֹא בִגְבוּרַת הַסּוּס יֶחְפָּץ, לֹא בְשׁוֹקֵי הָאִישׁ יִרְצֶה". היינו ה' יתברך אינו חפץ שיסמכו על סיבות טבעיות אלא: "רוֹצֶה ה' אֶת יְרֵאָיו אֶת הַמְיַחֲלִים לְחַסְדּוֹ". [עצות המבוארות]

ניתן להקדיש במקום זה לעילוי נשמת יקירכם וכדומה וזכות רבינו יוסף חיים זצוק"ל תעמוד לכם. פרטים בטל 02-6522704

סיפורי צדיקים

הצדיק המקובל חכם ששון לוי זצוק"ל מקפיד היה לעשות בביתו יין כדי שיהיה אמיתי ומבלי שיכשל בשתיית יינות מיקבים מסויימים המייצרים יין עם כמות מים שאין לברך עליהם אלא ברכת שהכל נהיה בדברו. גם כאשר הוצרך רבינו להשתמש ביין מחוץ לביתו, נוהג היה לבקש יינות רק מיקבים מסויימים שבדק אחריהם בבירור על דרך יצירתם שאין בהם חשש לברכת הגפן.

באחד משיעוריו בבית הכנסת חברת אהבת חיים הניח אחד הלומדים בקבוק יין על השולחן על דעת לכבד את משתתפי השיעור בסיומו, והנה הבחין רבינו שבקבוק זה מיוצר ע"י יקב מסויים שלא סמך עליהם. תכף הפנה רבינו בכאב את תשומת לב השומעים על המכשול בייצור יינות אלו, ועל גרימת ברכות לבטלה לרבבות מבני ישראל הנכשלים מבלי להניח ליבם לכך. בכך המשיך בנאומו דקות ארוכות. והנה לפתע ללא כל תזוזה כל שהיא נפל הבקבוק לארץ ונשבר לרסיסים. אז הבינו הקהל את הסימן ששלחו להם מן השמים להורות על צדקת דברי רבינו ועל שהצילו אותם משמים מברכות לבטלה שלא יברכו על יין זה בתום השיעור. [נר ששון]

כי לקח טוב נתתי לכם…

מסופר במדרש מעשה באדם אחד שהיה מוציא מעשרותיו כראוי והיתה לו שדה שהיתה עושה אלף מידות, והיה מפריש ממנה מאה מידות למעשר, ומן הנותר היה מתפרנס הוא ובניו ובני ביתו כל ימיו.

כשהגיעה שעתו קרא לבנו ואמר לו: בני, דע ששדה זו שאני מוריש לך עושה בכל שנה אלף מידות, הזהר שתפריש מאה כאשר עשיתי. לאחר שמת אותו האיש וירש הבן את מקומו, עשתה השדה אלף מידות כבכל שנה, והפריש מאה כמו שעשה אביו. בשנה השניה נכנסה בו עין רעה ואמר: חבל להפריש כל כך הרבה – "מאה מידות", מעכשיו אני אעשר פחות. במקום לעשר מאה מידות הפריש תשעים, והנה לשנה הבאה השדה פחתה מאה. וכן בשנה השלישית הוא פיחת עוד עשרה והיא פחתה עוד מאה, וכן רביעית וכן חמישית היה הולך ומפחית, עד שהשדה הוציאה כמות של מאה מידות כמידת המעשר שהיה מפריש אביו, ונצטער הבן מאד.

תוך כדי כך שמעו הקרובים שהאדמה פחתה כל כך וידעו שהסיבה היא בגלל שלא עישר כראוי. מה עשו? באו לביתו במלבושים לבנים ושמחה על פניהם. אמר להם: כמדומני שאתם שמחים בקלקלתי! אמרו לו: חס ושלום! לא באנו אלא לשמוח עמך, כי מקודם היית נחשב בעל הבית והקדוש ברוך הוא ככהן, משום שאתה היית מקבל אלף ומפריש מאה, ועכשיו נעשית כהן והקדוש ברוך הוא בעל הבית, כי לך נשאר רק מידת המעשר שהיתה האדמה מוציאה.

וזהו שאמר הכתוב: "וְאִישׁ אֶת קֳדָשָׁיו לוֹ יִהְיוּ, אִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן לַכֹּהֵן לוֹ יִהְיֶה". כלומר כשאדם אינו מפריש מעשרותיו כהוגן, לא יהיו לו אלא הקדשים, כלומר המעשר. [מדרש תנחומא ראה י', תוס' תענית ט.]

במצודת החמדה נלכדים לפעמים גם בני תורה ויראה, מפני שבתחילה היא מראה פנים לדבריה שהיא נצרכת לישוב העולם, וטוב תורה עם דרך ארץ, ומשם נמשך אחר המותרות ואומר, שהכל צורך לו בכדי שיוכל ללמוד ברווחה ולהביא טרף לביתו. ואחר שמשיג כל זה יאמר, כי נצרך לו המותרות להניח לימי הזקנה או החולי, אבל "רַבּוֹת מַחֲשָׁבוֹת בְּלֶב אִישׁ…"

[אבן שלמה לגר"א]

הובא בשם הרב עובדיה יוסף שליט"א שיש ג' מצוות שהאשה חייבת בהם שכולם מטעם "שאף הם היו באותו הנס". [א] מצוות ארבע כוסות. [ב] מצוות מגילה [ג] מצוות נרות חנוכה. וזה שרמז הפסוק: "וְאָמְרָה הָאִשָּׁה אָמֵן אָמֵן". היינו מתי האשה עונה אמן? כשהיא חייבת באלו הברכות והמצוות באמן. והוא ראשי תיבות אמ"ן ארבע כוסות מגילה נר חנוכה.

[נפלאות מתורתך]

מצוותיך שעשועי

"כֹּה תְבָרֲכוּ" – פנים כנגד פנים. אתה אומר פנים כנגד פנים, או אינו אלא פנים כנגד עורף? – תלמוד לומר "אָמוֹר לָהֶם" כאדם האומר לחבירו. (סוטה לח.).

יש להבין והרי ברכת "יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ" וכו' הוא ענין של בקשה, ואם כן מדוע פונים הכהנים כשפניהם אל העם ומדברים אליהם בלשון נוכח, והרי יותר היה ראוי שיהיו פניהם אל ההיכל ולבקש מה' שיברך את עם ישראל?!

וההסבר הוא על פי משל לאדם שכעס על בנו על רוע מעלליו, עד שהסתיר פניו ממנו וגירשו מהבית, והנער יצא מהבית במרירות וצער. הלך הנער אל השכן וביקש ממנו שישתדל להשפיע על אביו שירחם עליו ויתן לו לכל הפחות איזה בגד ללבוש. שמע השכן את בקשת הנער והלך אל אביו, ואמר לו: חוס נא על בנך להלבישו בגדים כי הימים ימי קור וחורף. אמר לו האב: וכי אתה רחמן יותר ממני? והרי בודאי שכל חפצי ורצוני להטיב עם בני, ורק מסיבות רוע מעלליו מסתיר אני פני ממנו, ובמקום לבוא אלי ולהשפיע עלי שאטה אליו חסד, לך אל בני ותדבר אתו ותשפיע עליו שייטיב את דרכיו, וכמובן שאם ייטיב את דרכיו, אני אסלח לו ואתן לו כל טוב שבעולם.

והנמשל, הקב"ה אב רחמן ורב חסד, ובודאי שטוב בעיניו לברך את עמו ישראל. ולכן אמר הכתוב: "כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם", כלומר תאמרו להם לישראל שיהיו טובים ומוכשרים לקבל ברכה, ואינכם צריכים להשפיע עלי ולבקש ממני לברך את ישראל, כי אני בודאי רוצה לברכם. ולכן עומדים הכהנים פנים כנגד פנים, לרמז שיאמרו לישראל שייטיבו דרכם ויהיו מוכשרים לקבל את הברכות. [אהל יעקב מתוך לבוש יוסף]

שבת שלום ומבורך

העלון יוצא בזכות תרומתכם. אנא עזרו לנו להגדיל את תפוצת העלון שבחסדי השם יתברך גדל הביקוש וזקוקים אנו לתרומות שיגיע העלון לכל המבקשים. אנו נשמח לשלוח 300 עותקים להפצה לכל התורם 100 ש"ח לעלון. פרטים בטל 02-6522704

בס"ד

עלון שבועי של הלכות בפרשת "נשא" מספר עוד יוסף חי – הלכות לרבנו יוסף חיים ע"ה
אין הלכות בספר עוד יוסף חי – הלכות עד פרשת שופטים.

דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בה' ואשמה הנפש ההיא והתודו את חטאתם אשר עשו. י"ל על כפל הלשון למעול מעל, ומספיק היה לומר למעל בה', ועוד למה אמר מכל חטאת האדם ולא אמר מכל עונות האדם , ועוד למה חזר ושנה לומר ואשמה הנפש ההיא, מאחר שכבר אמר למעל מעל, ואשמה ומעילה חדא היא! ועוד אומרו והתודו את חטאתם לשון יתר הוא, דמספיק לומר והתודו את אשר עשו וידענו דקאי על חטאתם, ועוד למה לא אמר והתודו את מעלם או והתודו את אשמתם בדקרי להו בתוך כדי דבור.

ונ"ל בס"ד בהקדים מה שפרשתי בס"ד על פסוק כי עוני אגיד אדאג מחטאתי ואויבי חיים עצמו ורבו שונאי שקר, כדאיתא בתהלים סי' ל"ח, וקשה כי הנה נודע דעון הוא המזיד, וחטאת היא השוגג, וצריך לדאוג מן העון יותר, ואיך אומר אדאג מחטאתי? ופרשתי בס"ד,ע"פ מעשה שהיה באיש רשע בעל עבירות, סיפר בפני בני אדם כמה פעמים על הרב החסיד שבעירו שעבר כמה עבירות המורות של גילוי עריות וכיוצא בהם, וישמע הדבר אצל הרב, ויביאהו לפניו באסיפת אנשים הרבה, וישאלהו מהיכן ידעת אלו הדברים אשר דברת, הראית בעיניך או שמעת באזניך, ומי הגיד לך? ויענהו: באזני שמעתי מפיך ולא מפי אחרים שהודית בפיך שעשית עבירות אלו, והודאת בעל דבר כמאה עדים דמי, ויאמר לו מתי הודיתי ובפני מי הודיתי, ויענהו הודית בפני הקב"ה ביום כפור, שהייתי עומד אצלך ושמעתי מפיך שאתה מתודה על עבירות אלו, ומבקש מחילה וסליחה בעבורם וגם בכית עליהם. ויאמר לו הרב החסיד אמת הוא שהתודתי לפני הקב"ה על עבירות אלו ועוד יותר מהם, אך לא בעבור שאני עשיתי אותם , אלא בעבור שאחרים עברו עליהם, ואתה מכיר אותם ויודע מי הם העוברים על זה וכיוצא בזה, אבל אני תהילות לאל נקי אנכי מן אלו העבירות ורק אני אתחייב מצד הערבות, דכתיב וכשלו איש באחיו, ואמרו רז"ל נכשל בעון אחיו, וכן אמרו במשנה פרתו של ראלעזר בן עזריה היתה יוצאת בשבת ברצועה שבין קרניה, ותנא לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה, ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו, ולכן אני מתודה ואומר שעברתי ועשיתי כו"כ, ובאמת לא עברתי עליהם אני בעצמי, אלא אחרים עברו עליהם ועשאום, ואין צורך לפרש ולומר מי הם , כי אתה יודע בבירור מי הם העושים העבירות האלה אשר דברת בפיך. ויבוש אותו האיש ויכלם ולא ענה דבר , יען כי יודע בעצמו שהוא העובר על העבירות אלו, והכל יודעים שהוא חשוד בכולם, ועתה נגלית חרפתו לפני כל היושבין ששמעו תשובת הרב אליו, יען שבאמת הכל יודעים שהרב נקי הוא מכל אותם העבירות, והכל יודעים שאותו האיש חשוד הוא על כל אותן העבירות, והוא בא לגנות ולבזות את הרב באותן עבירות, באומרו שהרב בעצמו הודה שעובר עליהם, אך על ידי תשובה שהשיב לו הרב, אז מחשבתו הרעה שבה על ראשו, כי הכל הבינו שעליו נתכון הרב באומרו אליו שהוא מתודה על עבירות שעשו אחרים שאתה מכיר אותם, דכונתו לומר אתה הוא העושה עבירות אלו, ובעבור מעשיך אני מתוודה:

והנה ענין תשובה זו שהשיב הרב לאותו האיש שהשיב לו מחשבתו הרעה על ראשו, דומה למעשה אחר שהיה בערל צורך שהיה יושב במסיבה של שרים וסגנים, והיה ג"כ יהודי אחר אדם חשוב ונכבד יושב שם, והערל היה מספר שם הלכתי למדינה אחת גדולה, וראיתי שלא נמצא בה שום מחסור, כי כל מה שנמצא בכל העולם כולו מצוי בה, ורק חסרה יהודי וחזיר שלא נמצא בה לא יהודים ולא חזירים, ונתכוון בזה לבזות היהודים להשוותם עם החזירים. ויען האיש היהודי ההוא, ויאמר לו זה החסרון אפשר שיתמלא בנקל, כי נלך אני ואתה ונדור שם, ויהיה נשלם ומתמלא החסרון של המדינה ההיא, ויבוש ויכלם אותו הערל, כי הוא נתכוון לבזות את היהודי להשוותו עם החזיר, ובתשובה שתשיב לו היהודי שבה מחשבתו על ראשו, שהיהודי נשאר יהודי, והערל נעשה חזיר. וכן הענין כאן, שאותו רשע שעשה את הרב בעל עבירות מחמת הוידוי שלו, לבסוף שב הבזיון על ראשו שניכר שהוא האיש בעל העבירות, והוידוי אומרו הרב בעבורו ולא בעבור הרב עצמו, כי הוא נקי מכל אלו:

והנה נודע דכל מכשול נקרא בשם חטאת,כמ"ש רז"ל ע"פ כי כשלת בעונך, מזיד הוא וקרי ליה מכשול, וכל מזיד נקרא עון, וכיון דאמר הכתוב וכשלו איש באחיו , וארז"ל הכוונה איש נכשל בעון אחיו, נמצא לגבי העושה העבירה בעצמו נקראת בשם עון, אבל לגבי אחר הנתפס בעבורו נחשב עון זה מכשול שקוראו הכתוב בשם מכשול שהוא נקרא חטא. ובזה פרשתי בס"ד הכתוב שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול, כי המוכיחים את דורם נקראים אוהבי תורתך, ואם אינם מוכיחים אנשי דורם אינם אוהבים התורה, כדי שיוכיחו בעבור קיום דבריה לבני אדם אלא אוהבים בני אדם, ולכן לא יוכיחו אותן כדי שיהיה אהבה ביניהם, ולכן לא ישנאום, וכדאמרן בגמרא האי צורבא מרבנן דמרחמיה ליה בני מתיה משום דלא מוכיח אותם במילי דשמייא, נמצא מניעת התוכחה עושה אהבה לאדם עם חברו , ואז ממילא יהיו נתפסים בעונות של אחרים, שנקראים לגבי דידם בשם מכשול, אבל אוהבי תורתך שהם מוכיחים לאחרים ויהיה להם שלום רב מן השמים, דהיינו שכר רב, שהשכר נקרא שלום ומרוויחים שאין להם מכשול שהוא עונות של אחרים שנקראים לגבי הנתפסים בשם מכשול: ובזה יובן בס"ד, מ"ש דוד הע"ה כי עוני אגיד , בוידוי שאפרוט בו כמה עבירות אין אלו עון שלי, כי אני נקי ממעשים רעים אלו, ורק אדאג מחטאתי , הם עונות שעושים אחרים אשר אלו נקראים לגבי דידי בשם חטאת, שהוא מכשול, ואדאג פן אנכי מתחייב בהם, ונקרא שמי עליהם. והנה אוייבי הם רשעים, אשר חיים עצמו מלשון עוצם עיניו, שהוא לשון סגירה, כלומר התורה שנקראת חיים סגרו עיניהם ממנה, ולכך הם רצים ורודפים לדבר רע, וכששומעין הוידוי שלי רבו שונאי שקר, ר"ל רבו להוציא שם רע עלי בשקר לומר דוד הודה בפיו שעשה עבירות כו"כ, דמרבים שם רע בשקר עלי, וכמו שהיה אותו האיש הרשע מדבר בפני העולם על הרב החסיד, כו"כ עבירות עשה, וראיתי בס' שכ"ר ז"ל, פרשת שלח לך שהביא המעשה הנז' באופן אחר, ופירש בה פסוק כי עוני אגיד בדרך אחר, נמצא האדם חייב להתוודות בעבור עונות אחרים, אשר נחשבים לגבי דידיה בשם חטאת שהוא מכשול, אע"פ שזה האדם לא חטא במעשה שנקרא זה עון ומזיד, וז"ש איש או אשה אשר יעשו מכל חטאות האדם, דהיינו שהם צדיקים במעשה, שאין להם דברים הנקראים עונות, אלא רק דברים של מעשה אחרים שנתפסים המה עליהם, והיינו למעול מעל בה' ר"ל הם מעלו במעל שעשו אחרים, אבל הם לא אשמו באשמה של מעשה, אלא רק ואשמה הנפש ההיא שנתפס בעבורה , עכ"ז צריך שיתוודו את חטאתם זאת:

בס"ד.

פרשת נשא– שאלות ברש"י . שם ומשפחה……………………………………………………………..

א.       הסבר: בני גרשון נשאו את יריעות המשכן – הסבר: ואת אוהל מועד.

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………….

ב.       הסבר: עבודת עבודה.

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………….

ג.        היכן הם ג' מחנות ומה הם ודין הצרוע והזב וטמא לנפש.

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

ד.       הסבר ואם אין לאיש גואל.

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………….

ה.       הסבר ואיש את קדשיו לו יהיו.

תשובה…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ו.        הסבר איש איש כי תשטה אשתו .

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………….

ז.        הסבר מים המאררים.

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………….

ח.       את אזכרתה מה היא?

תשובה…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ט.       הסבר שש עגלות צב.

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………….

בס"ד

שאלות בפרשת נשא בן איש חי שנה ב'. שם משפחה……………………………….

א.      כמה מלקיות חייב על: שרץ המים, שרץ הארץ, שרץ העוף.

                         

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………….

 

ב.      מה ההבדל בדין בין תולעים הגדלים בימים ובנחלים ובמים נובעין לבין תולעים הגדלים במים שבכלים או בבורות שיחין ומערות שאינם נובעין או בבריכות גדולות שאין להן מוצא ומובא?

 

תשובה………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ג.        מה דין חומץ לענין תולעים?

 

תשובה………………………………………………………………………………………………………………………

 

ד.       מה דין תולעים שבפירות או בירקות? ומה המחלוקת?

 

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ה.      מה דין הפולין?

 

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………….

 

ו.        מה דין התולעים בקמח?

 

תשובה………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ז.        מה צריך להזהר בנפה?

 

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………..

 

ח.      איך צריך לנהוג בסילן שקונים?

 

תשובה……………………………………………………………………………………………………………………..

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *