פרשת מצורע

בס"ד
גולשים יקרים!
האזינו להלן לקריאת הפרשה חלק א' בטעמי יהודי עירק ע"י מנהל האתר חיים סלמן"

ולהלן האזינו לדרשה מפי חכם יחזקאל סעאת ע"ה מאחרוני חכמי עירק:

בס"ד

הלכות לפרשת מצורע מספר בן איש חי שנה א' לרבנו יוסף חיים ע"ה. זיע"א

ב ס"ד

גליון מספר: 46

פרשת מצורע

שאלות ותשובות לשולחן שבת בן איש חי – שנה א'
מלמדנו רבנו כל מה שיהיה חולשה בכח הגוף החומרי ,נוסף כוח וחוזק בנפש הקדושה , לכן ציוה ה' יתברך את עמו ישראל לבלתי יאכלו כל דם יען כי אדם מוסיף בחומר האדם עכרירות וגסות.

1. שאלה: אדם שיש בידו מכה ונטל יד אחת מה יברך ?

תשובה: אף על פי שנטל יד אחת מברך על נטילת ידים.

2. שאלה: האם קטן שלא מלאו לו שש שנים יכול ליטול ידים לגדול ?

תשובה: קטן שלא מלאו לו שש שנים לא יטול לגדול כי צריך כונה בנטילה והוא הדין לקוף מאולף לא מועיל שיטול ידים ממנו

3. שאלה האם מועיל ליטול ידים מברז פתוח שהמים זורמים ?

תשובה :המים צריכים לבוא מכוח האדם בעצמו ולא שזורמים מאליהם ורק הפתיחה הראשונה היא מכוח האדם .

4. שאלה: מהם שבעת המשקים שאם הפרי רטוב מהם צריך ליטול ידים בלי ברכה ?

תשובה: נתנו חז"ל סימן ל 7 המשקים י"ד שח"ט ד"ם , יין, דבש ( דבורים ) , שמן זית , חלב , טל , דם בהמה חיה ועוף ומים

5. שאלה: האם אדם שאוכל מאכל רטוב פחות מכזית צריך נטילת ידים ?

תשובה: כן .והראיה שבליל פסח שאוכלים כרפס פחות מכזית כנודע ובכל זאת נוטל בלי ברכה .

חייב אדם להכין עצמו לקראת חג פסח והמשך הלכות החג

6. שאלה: האם מותר לעשות מלאכה בערב פסח?

תשובה: אסור לעשות מלאכה בערב פסח מחצות היום ומעלה .

7. שאלה: תענית בכורות מי חייב ומי לא ?

תשובה: א. דווקא זכרים אבל נקבות לא נהגו להתענות ב. זכר שנולד לאחר נפל גם יתענה . ג. זכר שנולד לאחר תינוק שמת לאחר שלושים יום מהלידה וידוע שמלאו לו חודשיו פטור מתענית. ד. בכור שהוא חתן או אבי הבן .

8. שאלה: מה צריך להיזהר כשקונה בשר לחג פסח ?

תשובה: אסור לומר " בשר זה לפסח " אלא יאמר בשר זה ליום טוב ( לחג ) .

9. שאלה: על מה צריך להקפיד בכל כוס מארבע כוסות ?

תשובה: א. שיהיה הכוס מודח ( שטוף ) מבפנים ומבחוץ ב. שימזוג אותו במים ( נהגו למזוג המים לכוס בשלוש פעמים ) ג. שישתה רביעית וכמובן לא לשכוח הסבה ד.בפסח יש ענין שלא ימזוג אדם לעצמו הכוס אלא חבירו ימזוג לו להראות דרך חרות

10. שאלה: אדם שהוא שמאלי על איזה צד יעשה ההסבה ?

תשובה: צריך להסב על צד שמאל , שכאן הסכנה שמא יכנס המאכל לקנה ועל ידי שמסב על שמאלו המאכל יורד לושט .

שאלה: למעיין מפרשת תזריע : אדם שמכניס ידו לתוך כלי גדול של מים, האם מועיל לו לנטילה?

התשובה למעיין : יש מתירים כאשר הכלי לא מחובר לקרקע וכאשר אין לו כלי אחר ליטול ממנו ניתן לסמוך עליהם אך לא יברך .

באורי תפילה

"השיבה שופטינו כבראשונה" – מלבד הפשט הפשוט שהוא על השבת הסנהדרין, עוד יש בה רמז על פי מאמר רבותינו, ז"ל צדיקים יצר הטוב שופטם, והוא היועץ טוב עם כל סטרא דקדושה, וזה היינו זוכים כשהיינו זכאים, שהיה לנו סיעתא דשמיא, והיה ה' מתקננו בעצה טובה. וזהו אומרנו השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה, רמז לס"מ ופלונית. ומלוך עלינו מהרה אתה ה' לבדך, שעכשיו בעוונותינו כיון שאין אנחנו יכולים לכוף את יצרנו שלא לחטוא כלל, במחשבה, דבור ומעשה, שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא נמצא שמולך עלינו גם כן המלך זקן וכסיל, לזה אנחנו מבקשים "ומלוך אתה ה' לבדך".(בית תפלה)

אורחות צדיקים מתלמידי הבעל שם טוב

צריך להיות עקשן גדול בעבודת ה' יתברך. היינו צריך להתחזק ביהדות ולא להבטל מפני שום מניעה, כמו שעקשן לא מרפה עצמו כאשר בחפצו להשיג דבר מה. וצריך להבין היטב, איך להתחזק ביהדות ולא להבטל מפני שום מניעה. כי על כל אדם שחפץ להחזיק עצמו ביראת ה' בפשיטות, היינו לא לעבור על שום מצוה, ולא לעשות שום עברה, אפילו האדם הקטן והגרוע ביותר, אם חפץ להחזיק עצמו ביראת השם ובקיום התורה, חייב לעבור עליו עליות וירידות רבות. היינו כמה פעמים הוא נופל מן ההתעוררות ומהרגשי היהדות, וכמה פעמים הוא מתחזק ומתחדש בהתעוררות לעבודת השם יתברך, כל אחד לפי מדרגתו, ועוברים עליו הרבה נסיונות ומניעות ברוחניות ובגשמיות. וצריך לדעת, שלפעמים משליכים את האדם מעבודת השם מן השמים, היינו, השם יתברך מסבב לאדם, שיאבד את ההרגש והחיות ביהדות, בכדי שיתעורר מחדש ויתחזק בחיות ובהתעוררות חדשה ליראת השם וקיום התורה. לכן צריך להתחזק התחזקות גדולה ביהדות, ולא להבטל מפני שום מניעה. הן מניעות מתאוות היצר הרע הן מניעות מבני אדם הן מניעות מדברים אחרים, המתרגשים לבוא, על כל אלה צריך להתגבר כארי בדרך עקשנות, כמבואר. וצריך לזכור היטב את מדת ההתחזקות, כמבואר בסעיף זה, כי מדה זו נחוצה תמיד בכל זמן.

לעילוי נשמת שלום בן בהייה בתיה ז"ל
להערות ולכל המעונין בעלון וכן בהקדשה בטל 02-6522704 אנא לא לקרוא בשעת התפילה דבר בעתו מה טוב .

עצה טובה עקב שאנשים מבקשים פרשיות קודמות ניתן ב"ה לשמור עלון זה ולעשותו קלסר לכל ספר הבן איש חי .

הנהגות וסיפורי צדיקים

מעשה ברב אחד שנכנס לבית המדרש שהיה בו תלמידים הרבה עוסקים בגמרא והיה קולם במלחמתה של תורה נשמע למרחוק זה מקשה וזה מתרץ ומנגחין זה את זה בהלכה בקולי קולות זה בונה וזה סותר זה צועק מכאן וזה צועק מכאן. ויכנס הרב וישב בראש ויען ויאמר לתלמידים ההם אני רואה הבית הזה כולו תורה מלא עד התקרה וישמחו התלמידים על דבריו כי חשבו בשבחן הוא מדבר, אשר מלאו את בית המדרש ההוא בתורה וכאשר ראה הרב שלא הבינו כוונתו אמר להם בני דברי אלה הם כי בראותי שאין לימוד שלכם לשם שמים אמרתי הבית הזה מלא תורה יען כי תורה שלכם שבכל יום ויום אינה עולה ונשארת למטה בבית הזה לכך נתמלאה עד התקרה מדברי תורה של כל יום ויום ויבושו התלמידים ויקחו דברי הרב האלה מוסר גדול על ליבם . (נפלאים מעשיך)

מעשה ביהודי שבא לחפץ חיים לקנות את חיבוריו ואמר לו את כל הספרים אני מוכן לקנות הכל חוץ מספר שמירת הלשון משום שאני סוחר ולא שייך שלא לדבר לשון הרע לצורך עסק הסחורה , ועדיף להיות שוגג ולא מזיד אמר לו החפץ חיים זצ"ל דע לך שלפני שהוצאתי ספר זה לאור התיעצתי עם רבי ישראל מסלנט ושאלתיו אולי לא כדי לפרסם הספר הזה שיהיו שוגגים ולא מזידים אמר לי הרב אפילו אם יקיימו הלכה אחת מהספר הזה כבר היה שווה לכתוב את הספר . אף אתה אני אומר לך אם תקיים הלכה אחת מהספר הזה כדאי לך לקנות את הספר . ( לבוש יוסף )

מתורת הבעש"ט אם חשקך נפשך לבזות מישהו בזה את עצמך ואם חשקך נפשך להלל מישהו מוטב כי תהלל את ה' יתברך שהרי לו מגיע כל ההלל והשבח.

כי לקח טוב נתתי לכם…

וידבר השם אל משה לאמר, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן, ידוע שזאת הפרשה מדברת בענין לשון הרע, אמרו חכמינו זכרונם לברכה: מדוע לוקה המצורע? מפני לשון הרע, אל תקרי המצורע אלא המוציא שם רע על חברו כי בעון זה אנחנו בגלות עד היום. עוד אמרו חכמינו זכרונם לברכה שהיצר הרע הוא בעצמו נמצא בארץ ישראל המשרתים שלו נמצאים בחוץ לארץ, ועל זה כתוב: כי תבואו אל ארץ כנען –מלמד: כל מי שבא לגור בארץ, שידע שפה נמצא היצר הרע בעצמו והוא נכנס בנסיונות ואיך יפטר ממנו, ולא יכשל. ובפרט בעון החמור הזה. זה דוקא על ידי למוד התורה ועל ידי כן זוכה האדם שלא לקבל לשון הרע. וצריך האדם לברוח מהמדבר לשון הרע כמו שבורח מן אש.

"ויצא הכהן אל מחוץ למחנה " אחת הסיבות לנגע צרעת היא גסות הרוח דהיינו הגאווה וההיתנשאות וזה גורם שיבואו אל האדם נגעים חלילה והוא מורחק מין החברה ורוחו נשברת, ושב ורפא לו כאשר מגיע עת טהרתו יוצא אליו הכהן אל מחוץ למחנה ומראה לו בכך מהי דרך הענווה הכהן שהוא מורם מעם שזכה לשרת ליפני הקב"ה במקדש פונה ועוזב הכל ויוצא אל מחוץ למחנה אל מחוץ לשלושת המחנות כדי לטהר את האדם המרוחק והטמא בעצם מעשהו זה הרהו כמכריז ואומר אפילו האדם הגדול ביותר אל לו להתגאות על האדם הקטן ביותר . בשם שפתי כהן

"וציוה הכהן וקח למיטהר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת" כתב רש"י הוצרוכו לטהרתו של המצורע שתי ציפורים שמצפצפים תמיד להזכיר למצורע שגם הוא פטפט הרבה ולכן הגיע למצב שכזה ולוקחים עץ ארז שהוא גבוה מכל האילנות לרמוז לו מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת ואזוב .

מצוותיך שעשועי

"הן א-ל כביר לא ימאס" נאמר בגמרא (ברכות מט:) בעניין ברכת הזימון בשלושה, אומר נברך. בעשרה אומר נברך א-לוקינו. במאה אומר נברך לה' א-לוקינו וכו'.וכפי מרבית אסיפתם כן תגדל חשיבותם, וכל זה הוא בעבור כי עם רוב אסיפתם וקיבוצם ישקיף ה' וירא אליהם יתברך שמו כי כל ההמון הגדול הזה טוב כוונתם וסוד עצתם קולע אל מטרה אחת, וכאומרם ז"ל במדרש שיר השירים, כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וקוראים קריאת שמע בכיוון הדעת בקול אחד וטעם אחד ,הקב"ה אומר להם "היושבת בגנים", כשאתם נקראים "חברים" וקוראים קריאת שמע כולכם יחד אז אני ופמליא שלי "מקשיבים לקולך השמיעיני", אבל כשישראל קורים קריאת שמע בטירוף הדעת ח"ו זה מקדים וזה מאחר, ואינם מכוונים לבם ודעתם, אז רוח הקודש צווחת ואומרת "ברח דודי", עד כאן לשונו. ובדומה לזה בקריאת הקדישים שקוראים לעילוי מנוחת ההורים כל אחד עומד בקרן זווית זה צועק וזה מלחש זה מקדים וזה מאחר ואינם משימים לב זה על זה גם על אלו נאמר ח"ו "ברח דודי".לכן טוב שינהיגו בכל מקום שאחד יאמר בקול רם והשאר יעקבו אחריו .

כתב רבנו בחיי כל המדבר לשון הרע על חברו נוטלים ממנו כל מצוותיו ונותנים זאת לזכותו של זה שדיבר עליו וגם זוקפים עוונות של זה שדברו עליו לחובת המדבר . ועוד כתב והביא מעשה באדם אחד שדיבר לשון הרע על חסיד אחד וכשנודע לאותו חסיד שמישהו דיבר עליו לשון הרע, שיגר לו מתנה יפה מין המובחר שהיה לו וצירף איגרת וכך כתב בה אחי היקר דע לך שהמתנה היקרה הזאת שאני שולח לך היא תמורה למתנה גדולה מזו שקיבלתי מימך שמיד שדיברת עלי לשון הרע העבירו לפנקסי כל הזכויות שהיו לך , וכיון שקיבלתי מתנה יקרה כזאת בדין שאשגר ל מתנה כתמורה לכך ורמוז הדבר בפסוק(על פי מעם לועז)" תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז מה רב טובך אשר צפנת לראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם ( תהילים ל"א ) דהיינו יאלמו שפתי השקר של דוברי לשון הרע שגורמים נזק לעצמם שמאבדים זכויותיהם והצדיקים זוכים בהם לעולם הבא הם יראיך שנוטלים שכר נגד בני אדם שדיברו עליהם לשון הרע .

~oOoOoOo~

שבת שלום ומבורך

בס"ד

הלכות לפרשת מצורע מספר בן איש חי שנה ב' לרבנו יוסף חיים ע"ה. זיע"א

ב ס"ד

פרשת מצורע

שאלות ותשובות לשולחן שבת בן איש חי – שנה ב'

מלמדנו רבנו כל מה שיהיה חולשה בכח הגוף החומרי ,נוסף כוח וחוזק בנפש הקדושה , לכן ציוה ה' יתברך את עמו ישראל לבלתי יאכלו כל דם יען כי אדם מוסיף בחומר האדם עכרירות וגסות.

1. שאלה:מתי אסור לאכול דם שיוצא לאדם מאצבעו ומתי אסור ?

תשובה: אדם שנחתך באצבעו וניכר הדם עליה אסור לו למצוץ אצבעו משום מראית העין שיחשבו שאוכל דם אבל אם ניגב אצבעו והכניסה לפיו אפילו הדם שותת ויוצא לתוך פיו מותר, והוא הדין לאדם שעבר טיפול שיניים והשן מדממת בתוך פיו מותר לו לבלוע הרוק .

2. שאלה: איזה דם אסור מהתורה ואיזה דם מותר ?

תשובה: כל דם בהמה חיה ועוף אסור מהתורה אבל דם חגבים ודגים מותר מהתורה ואסור מדרבנן משום מראית העין .

3. שאלה: כיצד יהיה מותר לאכול דם דגים ?

תשובה : אם ניכרים הקשקשים מסביב מותר שאין כאן חשש מראית העין .

4. שאלה: יש שני איסורים באכילת דם מתי עובר על איסור כרת ומתי על איסור לאו ?

תשובה: איסור כרת נאמר דווקא על דם השחיטה שנפש הבהמה יוצאת עמו ועל דם שיוצא לאחר זמן עובר על לאו .

5. שאלה: האם יש הבדל היכן נימצא הדם בביצה בחלמון או בחלבון ?

תשובה: לדעת מרן אדם הפותח ביצה ומוצא מעט דם בחלמון צריך לזרוק הביצה אבל אם בחלבון זורק הדם ואוכל הביצה אבל נהגו , שגם בחלבון זורק כל הביצה .

6. שאלה: האם גם ביצה שנולדה מתרנגולת ללא זכר כגון שמתחממת מעצמה ומולידה ופתח ומצא בה דם האם חייב לזרוק הביצה?

תשובה: ביצה כזו אין הדם שנראה בה מסמל שמתחיל ריקום של אפרוח שלעולם לא יצא מזה אפרוח שהרי לא באה מעיבור של זכר לכן זורק הדם ומותר באכילה ורבינו מציין שאם ישבה עליה תרנגולת שלושה ימים נהגו בבגדד לזרוק הביצה. וגם ישנם הנמאסים מביצה שיש בה דם וזורקים אותה .

7. שאלה: האם מותר לקחת ביצה צלויה ולגמוע אותה בלי בדיקה ?

תשובה: מותר הדבר וכן ידוע שהיה נוהג האר"י לגמוע ביצה ולא חשש שיש בה דם שהולכים אנו אחר הרוב אבל כשמכין חביתה במחבת נוהגים לראות אם יש בהם דם .

8. שאלה: מה דין אדם שבישל בשר בלא מליחה ?

תשובה: כל הבשר נאסר שהרי יוצא דם וחוזר ונבלע בבשר .

9. שאלה: מה סדר מליחת בשר ?

תשובה: תחילה צריך להדיח היטב היטב שלא ישאר דם על הבשר אח"כ שורה הבשר במים חצי שעה אח"כ חוזר ושוטפו היטב והמנהג להדיח היטב שלוש פעמים עד שיהיו המים בלי שום מראה דם כלל וממתין שירדו המים מעל הבשר ומולחו היטב .

10. שאלה: כמה זמן צריך שישהה הבשר עם המלח ?

תשובה : צריך להמתין שעה אחת ובדיעבד אם מלח שיעור מיל כשמונה עשרה דקות מועיל ולפעמים מותר אף לכתחילה כגון בערב שבת שאין זמן או שבאו אורחים וצריך לכבדם .

שאלה למעיין: אישה ששטפה הבשר לפני השטיפה וראתה חתיכה גדולה של בשר וחתכה אותה לשניים האם צריך לשטוף שוב לפני מליחה או לא .

השאלה למעיין מפרשת תזריע : כתוב "לא תשחטו אותו ואת בנו ביום אחד " כיצד מונים את היום הזה האם מהערב עד תחילת הערב הבא כמו במעשה בראשית ויהי ערב ויהי בוקר או מבוקר עד בוקר ?

התשובה למעיין :אנו הולכים בענין זה כמו במעשה בראשית ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד .

באורי תפילה

"השיבה שופטינו כבראשונה" – מלבד הפשט הפשוט שהוא על השבת הסנהדרין, עוד יש בה רמז על פי מאמר רבותינו, ז"ל צדיקים יצר הטוב שופטם, והוא היועץ טוב עם כל סטרא דקדושה, וזה היינו זוכים כשהיינו זכאים, שהיה לנו סיעתא דשמיא, והיה ה' מתקננו בעצה טובה. וזהו אומרנו השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה, רמז לס"מ ופלונית. ומלוך עלינו מהרה אתה ה' לבדך, שעכשיו בעוונותינו כיון שאין אנחנו יכולים לכוף את יצרנו שלא לחטוא כלל, במחשבה, דבור ומעשה, שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא נמצא שמולך עלינו גם כן המלך זקן וכסיל, לזה אנחנו מבקשים "ומלוך אתה ה' לבדך".(בית תפלה)

אורחות צדיקים מתלמידי הבעל שם טוב

צריך להיות עקשן גדול בעבודת ה' יתברך. היינו צריך להתחזק ביהדות ולא להבטל מפני שום מניעה, כמו שעקשן לא מרפה עצמו כאשר בחפצו להשיג דבר מה. וצריך להבין היטב, איך להתחזק ביהדות ולא להבטל מפני שום מניעה. כי על כל אדם שחפץ להחזיק עצמו ביראת ה' בפשיטות, היינו לא לעבור על שום מצוה, ולא לעשות שום עברה, אפילו האדם הקטן והגרוע ביותר, אם חפץ להחזיק עצמו ביראת השם ובקיום התורה, חייב לעבור עליו עליות וירידות רבות. היינו כמה פעמים הוא נופל מן ההתעוררות ומהרגשי היהדות, וכמה פעמים הוא מתחזק ומתחדש בהתעוררות לעבודת השם יתברך, כל אחד לפי מדרגתו, ועוברים עליו הרבה נסיונות ומניעות ברוחניות ובגשמיות. וצריך לדעת, שלפעמים משליכים את האדם מעבודת השם מן השמים, היינו, השם יתברך מסבב לאדם, שיאבד את ההרגש והחיות ביהדות, בכדי שיתעורר מחדש ויתחזק בחיות ובהתעוררות חדשה ליראת השם וקיום התו מה צריך לעשות אדם שנטל ידיו וברך, ולפני הניגוב נגע בו אדם או תינוק רה. לכן צריך להתחזק התחזקות גדולה ביהדות, ולא להבטל מפני שום מניעה. הן

מניעות מתאוות היצר הרע הן מניעות מבני אדם הן מניעות מדברים אחרים, המתרגשים לבוא, על כל אלה צריך להתגבר כארי בדרך עקשנות, כמבואר. וצריך לזכור היטב את מדת ההתחזקות, כמבואר בסעיף זה, כי מדה זו נחוצה תמיד בכל זמן.

לעילוי נשמת אילנה יוכבד בת אסתר

הנהגות וסיפורי צדיקים

מעשה ברב אחד שנכנס לבית המדרש שהיה בו תלמידים הרבה עוסקים בגמרא והיה קולם במלחמתה של תורה נשמע למרחוק זה מקשה וזה מתרץ ומנגחין זה את זה בהלכה בקולי קולות זה בונה וזה סותר זה צועק מכאן וזה צועק מכאן. ויכנס הרב וישב בראש ויען ויאמר לתלמידים ההם אני רואה הבית הזה כולו תורה מלא עד התקרה וישמחו התלמידים על דבריו כי חשבו בשבחן הוא מדבר, אשר מלאו את בית המדרש ההוא בתורה וכאשר ראה הרב שלא הבינו כוונתו אמר להם בני דברי אלה הם כי בראותי שאין לימוד שלכם לשם שמים אמרתי הבית הזה מלא תורה יען כי תורה שלכם שבכל יום ויום אינה עולה ונשארת למטה בבית הזה לכך נתמלאה עד התקרה מדברי תורה של כל יום ויום ויבושו התלמידים ויקחו דברי הרב האלה מוסר גדול על ליבם . (נפלאים מעשיך)

מעשה ביהודי שבא לחפץ חיים לקנות את חיבוריו ואמר לו את כל הספרים אני מוכן לקנות הכל חוץ מספר שמירת הלשון משום שאני סוחר ולא שייך שלא לדבר לשון הרע לצורך עסק הסחורה , ועדיף להיות שוגג ולא מזיד אמר לו החפץ חיים זצ"ל דע לך שלפני שהוצאתי ספר זה לאור התיעצתי עם רבי ישראל מסלנט ושאלתיו אולי לא כדי לפרסם הספר הזה שיהיו שוגגים ולא מזידים אמר לי הרב אפילו אם יקיימו הלכה אחת מהספר הזה כבר היה שווה לכתוב את הספר . אף אתה אני אומר לך אם תקיים הלכה אחת מהספר הזה כדאי לך לקנות את הספר . ( לבוש יוסף )

מתורת הבעש"ט אם חשקך נפשך לבזות מישהו בזה את עצמך ואם חשקך נפשך להלל מישהו מוטב כי תהלל את ה' יתברך שהרי לו מגיע כל ההלל והשבח.

כי לקח טוב נתתי לכם…

וידבר השם אל משה לאמר, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן, ידוע שזאת הפרשה מדברת בענין לשון הרע, אמרו חכמינו זכרונם לברכה: מדוע לוקה המצורע? מפני לשון הרע, אל תקרי המצורע אלא המוציא שם רע על חברו כי בעון זה אנחנו בגלות עד היום. עוד אמרו חכמינו זכרונם לברכה שהיצר הרע הוא בעצמו נמצא בארץ ישראל המשרתים שלו נמצאים בחוץ לארץ, ועל זה כתוב: כי תבואו אל ארץ כנען –מלמד: כל מי שבא לגור בארץ, שידע שפה נמצא היצר הרע בעצמו והוא נכנס בנסיונות ואיך יפטר ממנו, ולא יכשל. ובפרט בעון החמור הזה. זה דוקא על ידי למוד התורה ועל ידי כן זוכה האדם שלא לקבל לשון הרע. וצריך האדם לברוח מהמדבר לשון הרע כמו שבורח מן אש.

"ויצא הכהן אל מחוץ למחנה " אחת הסיבות לנגע צרעת היא גסות הרוח דהיינו הגאווה וההיתנשאות וזה גורם שיבואו אל האדם נגעים חלילה והוא מורחק מין החברה ורוחו נשברת, ושב ורפא לו כאשר מגיע עת טהרתו יוצא אליו הכהן אל מחוץ למחנה ומראה לו בכך מהי דרך הענווה הכהן שהוא מורם מעם שזכה לשרת ליפני הקב"ה במקדש פונה ועוזב הכל ויוצא אל מחוץ למחנה אל מחוץ לשלושת המחנות כדי לטהר את האדם המרוחק והטמא בעצם מעשהו זה הרהו כמכריז ואומר אפילו האדם הגדול ביותר אל לו להתגאות על האדם הקטן ביותר . בשם שפתי כהן

"וציוה הכהן וקח למיטהר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת" כתב רש"י הוצרוכו לטהרתו של המצורע שתי ציפורים שמצפצפים תמיד להזכיר למצורע שגם הוא פטפט הרבה ולכן הגיע למצב שכזה ולוקחים עץ ארז שהוא גבוה מכל האילנות לרמוז לו מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת ואזוב .

מצוותיך שעשועי

"הן א-ל כביר לא ימאס" נאמר בגמרא (ברכות מט:) בעניין ברכת הזימון בשלושה, אומר נברך. בעשרה אומר נברך א-לוקינו. במאה אומר נברך לה' א-לוקינו וכו'.וכפי מרבית אסיפתם כן תגדל חשיבותם, וכל זה הוא בעבור כי עם רוב אסיפתם וקיבוצם ישקיף ה' וירא אליהם יתברך שמו כי כל ההמון הגדול הזה טוב כוונתם וסוד עצתם קולע אל מטרה אחת, וכאומרם ז"ל במדרש שיר השירים, כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וקוראים קריאת שמע בכיוון הדעת בקול אחד וטעם אחד ,הקב"ה אומר להם "היושבת בגנים", כשאתם נקראים "חברים" וקוראים קריאת שמע כולכם יחד אז אני ופמליא שלי "מקשיבים לקולך השמיעיני", אבל כשישראל קורים קריאת שמע בטירוף הדעת ח"ו זה מקדים וזה מאחר, ואינם מכוונים לבם ודעתם, אז רוח הקודש צווחת ואומרת "ברח דודי", עד כאן לשונו. ובדומה לזה בקריאת הקדישים שקוראים לעילוי מנוחת ההורים כל אחד עומד בקרן זווית זה צועק וזה מלחש זה מקדים וזה מאחר ואינם משימים לב זה על זה גם על אלו נאמר ח"ו "ברח דודי".לכן טוב שינהיגו בכל מקום שאחד יאמר בקול רם והשאר יעקבו אחריו .

כתב רבנו בחיי כל המדבר לשון הרע על חברו נוטלים ממנו כל מצוותיו ונותנים זאת לזכותו של זה שדיבר עליו וגם זוקפים עוונות של זה שדברו עליו לחובת המדבר . ועוד כתב והביא מעשה באדם אחד שדיבר לשון הרע על חסיד אחד וכשנודע לאותו חסיד שמישהו דיבר עליו לשון הרע, שיגר לו מתנה יפה מין המובחר שהיה לו וצירף איגרת וכך כתב בה אחי היקר דע לך שהמתנה היקרה הזאת שאני שולח לך היא תמורה למתנה גדולה מזו שקיבלתי מימך שמיד שדיברת עלי לשון הרע העבירו לפנקסי כל הזכויות שהיו לך , וכיון שקיבלתי מתנה יקרה כזאת בדין שאשגר ל מתנה כתמורה לכך ורמוז הדבר בפסוק(על פי מעם לועז)" תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם ( תהילים ל"א ) דהיינו יאלמו שפתי השקר של דוברי לשון הרע שגורמים נזק לעצמם שמאבדים זכויותיהם והצדיקים זוכים בהם לעולם הבא הם יראיך שנוטלים שכר נגד בני אדם שדיברו עליהם לשון הרע .

~oOoOoOo
שבת שלום ומבורך

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *