פיוטים שכתב רבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א

רבנו יוסף חיים ע"ה בעל הבן איש חי

 

בס"ד

פיוטים שכתב רבנו יוסף חיים כפי שלוקטו מספר השירים השלם "מנצור". (חלק ב').
אדון עולם
http://www.youtube.com/user/Allah900#p/f/5/CQ70WXAwfig

יתרומם שם יה בעלמא (לחן עזר מצרי)

 עובדי האל באמונה, חיש יפרחו כשושנה,

ובאו ציון ברינה, אשיר שיר חדש.

 

יתרומם שם יה בעלמא יגדל יתקדש.

 

יגלה כבוד בן יש, לקבץ את מגורשי,

לו יובילו מלכים שי, אשיר שיר חדש.

 

יתרומם שם יה בעלמא יגדל יתקדש.

 

נכון כסאו עד עולם, כמו כוכבים בהילם,

צדיק בארץ ישולם, אשיר שיר חדש.

 

יתרומם שם יה בעלמא יגדל יתקדש.

 

טרם יראה בעיניו, וטרם תשמע אזניו,

יוכיח במישור עניו, אשיר שיר חדש.

 

יתרומם שם יה בעלמא יגדל יתקדש.

 

והריחו ביראת אל, ושפט בכח ואל,

כל יהודה וישראל, אשיר שיר חדש

 

יתרומם שם יה בעלמא יגדל יתקדש.

 

בו נחפוץ ולא באחר, לראותו יום יום נשחר,

כי בא יבוא לא יאחר, אשיר שיר חדש.

 

יתרומם שם יה בעלמא יגדל יתקדש.

 

הושיעה נא יה הושיעה, חיש בטוב ביתך נשבעה,

ומלאה הארץ דעה, אשיר שיר חדש

 

יתרומם שם יה בעלמא יגדל יתקדש.

 

 

כירי רם (לשמחת תורה)

 

כירי רם כירי רם, על יד משה בן עמרם.

 

זה ארון הברית, הכתוב אשורית,

את אויבינו יכרית, בזכות משה בן עמרם.

 

כירי רם כירי רם, על יד משה בן עמרם.

 

זה הדור בלבושו, מצוי לכל דורשו,

חיש נשמע פירושו, מפי משה בן עמרם.

 

כירי רם כירי רם, על יד משה בן עמרם.

 

זה בהיר כחמה, אמירה נעימה,

ניתן משמימה, ליד משה בן עמרם.

 

כירי רם כירי רם, על יד משה בן עמרם.

 

זה האור הבהיר, לישראל הזהיר,

ואור זה הוא הנהיר, פני משה בן עמרם.

 

כירי רם כירי רם, על יד משה בן עמרם.

 

זה חמדה יקרה, חכמה מפוארה,

והנה הוא נקרא, שם משה בן עמרם.

 

כירי רם כירי רם, על יד משה בן עמרם.

 

זה מאור העולם, המחיה את כולם,

משכל הנעלם, קיבל משה בן עמרם.

 

כירי רם כירי רם, על יד משה בן עמרם.

 

זה לחם חכמים, אשר בו לוחמים,

דבריו חתומים, ביד משה בן עמרם.

 

כירי רם כירי רם, על יד משה בן עמרם.

 

זהו אור עינינו, ידידות נפשנו,

והוא ניתן לנו, על יד משה בן עמרם.

 

כירי רם כירי רם, על יד משה בן עמרם.

 

 

מפי אל (לשמחת תורה)

 

מפי אל מפי אל, יתברך ישראל.

 

אין אדיר כ-ה', ואין ברוך כבן עמרם,

אין גדולה כתורה, ואין לומדה כישראל.

 

מפי אל מפי אל, יתברך ישראל.

 

אין הדור כ-ה', ואין ותיק כבן עמרם,

אין זכאה כתורה, ואין חומדה כישראל.

 

מפי אל מפי אל, יתברך ישראל.

 

אין טהור כ-ה', ואין ישר כבן עמרם,

אין כבודה כתורה, ואין לומדה כישראל.

 

מפי אל מפי אל, יתברך ישראל.

 

אין מלך כ-ה', ואין נביא כבן עמרם,

אין סמוכה כתורה, ואין עוזרה כישראל.

 

מפי אל מפי אל, יתברך ישראל.

 

אין פודה כ-ה', ואין צדיק כבן עמרם,

אין קדושה כתורה, ואין רוחשה כישראל.

 

מפי אל מפי אל, יתברך ישראל.

 

אין שומר כ-ה', ואין שלם כבן עמרם,

אין תמימה כתורה, ואין תומכה כישראל.

 

מפי אל מפי אל, יתברך ישראל.

 

 

נוצר חסד אב הרחמים (לשבת)

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים.

 

אלהי מי אל כמוך, אחד אתה אחד שמך,

וגוי אחד הם עמך, סגולה מכל העמים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

נושא עוון רב פלאות, אל רחום בורא רפואות,

עשה עימי לטובה אות, התמלא עלי רחמים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

יה חנון עובר על פשע, תצמיח קרן וישע,

חיש שלח צדיק ונושע, לו ישתחוו לאומים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

אל הנאמן בבריתו, טוב לשארית נחלתו,

ארך אפיים מדתו, הוא מהולל במרומים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

לא החזיק לעד אפו, לא ישים על עמו קצפו,

יסתירם בסתר כנפו, וישמרם כל הימים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

יה טוב כי חפץ חסד הוא, זה אלי הוא ואנוהו,

ורב חסד אקראהו, בדרך אל חי העולמים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

הוא אבינו הוא מלכנו, הוא ישוב ירחמנו,

ויאר פניו אתנו, שלום ואמת קיימים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

העושה נסים על הים, ישאו לך נהרות דכים,

עתה תשליך במצולות ים, כל חטאים ואשמים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

את כל אויבינו קוב תקוב, טהר לבנו מעקוב,

תתן אמת ליעקב, ברך איש צדיק ותמים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

 

קבץ עמך האר נגהם, זכור חסד לאברהם,

חשב שתי אבני שוהם, ותמיד וקטורת סמים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

רחם את עם זו קנית, ורצה בעם זו אהבת,

זכור את אשר נשבעת, לאבותינו מימים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

אתה האל בחרתנו, מימי קדם אהבתנו,

טהר ונקה לבנו, נקריב לך תודות ושלמים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

ועד טוב ועדינו, והוא נוצר חסד לנו,

גם יכבוש עוונותינו, מוריד טל רצון וגשמים.

 

נוצר חסד אב הרחמים, הזרח אור שבעת הימים

 

 

נזכה לכל ברכות (לסוכות)

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

יום הראשון נתחסד, בחסד שבחסד,

צורי ביתך תיסד, תבנה תאים ולשכות.

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

יום השני נאירה, בחסד שבגבורה,

חי השב העטרה, לגברת ממלכות.

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

יום שלישי משמרת, חסד שבתפארת,

איומה הנהדרת, בו פניה סוככות.

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

יום רביעי לי אור צח, החסד שבנצח,

לרצון אור המצח, נפשותינו נמשכות.

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

יום חמישי הבהיר, חסד שבהוד יזהיר,

צורי באורך תנהיר, את כל עינות חשכות.

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

יום הששי יתגלה, חסד יסוד המעולה,

אל גבור עושה פלא, עיני כל אליך מחכות.

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

יום שביעי לנו בא, חסד מלכות בחיבה,

ברצונך אל הטיבה, לבבות בך תמוכות.

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

יום שמיני עצרת, רחל בו היא חוברת,

בעטרת תפארת, יחד המה ערוכות.

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

יום זה עשה ה', לישראל אמוני,

אשמח בו בהגיוני, יום זה הוא רב ברכות.

 

נזכה לכל ברכות, בשבעת ימי סוכות.

 

 

עד אנה יונה תצעקה (לשבת)

 

עד אנה יונה תצעקה, מבית חמדתה רחוקה,

גולה וסורה, פזורה אסורה עשוקה,

לך ה' שוקקה, מהר ושלח נא לה עזרה.

 

חומה תמה רמה, חי יסד לך,

חומה תמה רמה, חי בנה לך,

גלה מלכותך, וכבודך בביתך תאירה.

 

יבוא לציון הגואל, יציץ ופרח ישראל,

אשר הוא נבדל ונחדל, וכמו דל הוא שואל,

לראות בבנין אריאל, בנוי בכבוד תפארה.

 

חומה תמה….

 

נא חיש הזרח אור ישרים, קבץ נדחים ופזורים,

בין העריצים לחוצים, רצוצים אסורים,

חיש נא יעופו כנשרים, לנחלת אל הבירה.

 

חומה תמה….

 

יפת נינים ותמה, עד אנה תהיה שוממה,

נאוה ויפה לך צופה, נכספה והומה,

שלח גואל אל יתמהמה, חיש נא יבוא במהרה.

 

חומה תמה…

 

בן דוד דגול מרבבה, ירום ונישא וגבה,

ימשול לבדו בהודו וכבודו בחיבה,

יאריך ימים בטובה, ילבש בראשו עטרה.

 

חומה תמה…

 

נאזר בקודש מתניו, לא ישפוט למראה עיניו,

כשמש יאיר אז ינהיר, ויזהיר אור פניו,

וגם לא למשמע אזניו, יוכיח בדת ובתורה.

 

חומה תמה…

 

יזכה לרוח נכונה, דעת ויראה עליונה,

יגדל וישמח הוא צמח, חיש יצמח כשושנה,

לו רוח חכמה ובינה, ורוח עצה וגבורה.

 

חומה תמה…

עזרא בן שריה

 

זה מבני עליה, הוא עזרא בן שריה

 

אמרו צדיק כי טוב הוא, נפלאים מעשהו,

תורת אמת בפיהו, יחיד בדורו היה.

 

זה מבני עליה, הוא עזרא בן שריה

 

דבריו הישרים, הבדיל את עם טהורים,

מן הנשים הזרים, ילידי אומה נכריה.

 

זה מבני עליה, הוא עזרא בן שריה

 

גדר גדרים רבות, תקן תקנות טובות,

האיר את הנתיבות, ששם עלו שבטי יה.

 

זה מבני עליה, הוא עזרא בן שריה

 

דורש הוא טוב לעמו, ברוך ומבורך טעמו,

בגויים נודע שמו, באותות ומופתיא.

 

זה מבני עליה, הוא עזרא בן שריה

 

הנותן אמרי שפר, כהן צדיק וסופר,

על עם ישראל כיפר, נפשו זכה ונקיה.

 

זה מבני עליה, הוא עזרא בן שריה

 

וגבר בעוז ואל, הרים קרן ישראל,

הורה דת לכל שואל, כל ימיו אשר חיה.

 

זה מבני עליה, הוא עזרא בן שריה

 

זכר צדיק לברכה, תורה אור לו ערוכה,

זיכה רבים וזכה, הוא כגפן פוריה.

 

זה מבני עליה, הוא עזרא בן שריה

 

חזק אל גדול ונורא, עמך כי בשמך נקרא,

בזכות צדיק זה עזרא, תשלח לנו אליה.

 

זה מבני עליה, הוא עזרא בן שריה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
על בית זה ויושבהו

על בית זה ויושביהו, תהיה ברכת אליהו.

 

אליהו בעל האות, מלאך ה' צבאות,

זכה ועשה נפלאות, אשרי העין ראתהו.

 

על בית זה ויושביהו, תהיה ברכת אליהו.

 

לבש קנאה בתוך עמו, והיה ה' עמו,

זכה ולקח לעצמו, נפש נדב ואביהו.

 

על בית זה ויושביהו, תהיה ברכת אליהו.

 

ידיו רב לו בקנאתו, נתן לו האל בריתו,

החיים והשלום איתו, רוח ה' תנחהו.

 

על בית זה ויושביהו, תהיה ברכת אליהו.

 

הוא בארבע עפיפתו, ובשמי מרומים ביתו,

אשרי איש יזכה לראותו, וילמוד תורה מפיהו.

 

על בית זה ויושביהו, תהיה ברכת אליהו.

 

ואשרי נותן לו שלום, והוא מחזיר לו שלום,

הלואי נראהו בחלום, ונשבע מאור פניהו.

 

על בית זה ויושביהו, תהיה ברכת אליהו.

 

חי וקיים בעוז ואל, ימליץ טוב בעד ישראל,

וחיש יבוא עם הגואל, נאוו על הרים רגלהו.

 

על בית זה ויושביהו, תהיה ברכת אליהו.

 

זכותו יגן עלינו, הוא יכתוב זכיותינו,

במוצאי שבתנו, בעץ החיים יושב הוא.

 

על בית זה ויושביהו, תהיה ברכת אליהו.

 

קול אליהו ישמיע, שלום וישועה יזריע,

כי עת הזמיר הגיע, נחה רוח אליהו.

על בית זה ויושבהו, תהיה ברכת אליהו.

עלי באר

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

אגם מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

אוצר מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

באר מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

חבית מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

יאור מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

כלי מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

כוס המים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

מקור מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

מעין מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

מקוה מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

מוצא מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

נהר מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

צנור מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

שביל מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

תהום מים מלא מים, פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

פלגי מים פלגי מים,

עלי באר עלי באר, פלגי מים פלגי מים.

 

 

צוה ה' את משה

 

צוה ה' את משה, ככתוב בתורת משה,

אשר דיבר ביד משה, תורה צוה לנו משה.

 

זכרו ימי עולם משה, אל עוז מוליך לימין משה,

גם ראו את פני משה, כי קרן עור פני משה.

 

תזכור אשר ברך משה, ושמע תפילה למשה,

וחיש נלכה לקראת משה, שיר חדש אז ישיר משה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראש חודש לישראל

 

ראש חודש לישראל אדיר ומבורך.

 

ראש חודש לישראל אמיץ ומבורך. ראש חודש לישראל אהוב ומבורך,

 

ראש חודש לישראל ברוך ומבורך. ראש חודש לישראל בהיר ומבורך,

 

ראש חודש לישראל גדול ומבורך. ראש חודש לישראל דגול ומבורך,

 

ראש חודש לישראל הדור ומבורך. ראש חודש לישראל ותיק ומבורך,

 

ראש חודש לישראל זכאי ומבורך. ראש חודש לישראל חביב ומבורך,

 

ראש חודש לישראל טוב ומבורך. ראש חודש לישראל טהור ומבורך,

 

ראש חודש לישראל יפה ומבורך. ראש חודש לישראל כליל ומבורך,

 

ראש חודש לישראל לבוב ומבורך. ראש חודש לישראל מגן ומבורך,

 

ראש חודש לישראל נעים ומבורך. ראש חודש לישראל סמוך ומבורך,

 

ראש חודש לישראל עליון ומבורך. ראש חודש לישראל פתוח ומבורך,

 

ראש חודש לישראל צדיק ומבורך. ראש חודש לישראל צהוב ומבורך,

 

ראש חודש לישראל קדוש ומבורך. ראש חודש לישראל רב ומבורך,

 

ראש חודש לישראל שלם ומבורך. ראש חודש לישראל שמור ומבורך,

 

ראש חודש לישראל שגיב ומבורך. ראש חודש לישראל תמים ומבורך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
רבי עקיבא

 

זכרנו אל לטובה, בזכות רבי עקיבא

צדיק זה גברא רבא, תנא רבי עקיבא.

 

רב הוא בעוז וישרה, לו זרוע וגבורה,

סבא חסידא נקרא, עלה במחשבה.

 

בא לו אורה מגולה, היא נשגבה וגדולה,

כמה מעלות עלה, זכה בזה ובבא.

 

יקר ראתה עיניו, חכמתו תאיר פניו,

הוא איש צדיק ועני, בעל זקנה ושיבה.

 

עשה חסד וצדקה, שמר תורה וחוקה,

נפש בית אל רבקה, תורת אל לו עריבה.

 

קדש שם אל הנורא, בשעת הגזרה,

בקדושה ובטהרה, באהבה וחיבה.

 

ישר לב וצנוע, הוא איש נדיב ושוע,

צדיק זה לו אור זרוע, ישיש בשמחה רבה.

 

בהיר כזוהר חמה, מלא מדע וחכמה,

למד תורה תמימה, חקר דרכה ונתיבה.

 

הוא איש צדיק ותמים, השיג גם הטעמים,

הוא נזר החכמים, זכה ליקר וטובה.

 

זכרנו אל לטובה, בזכות רבי עקיבא

צדיק זה גברא רבא, תנא רבי עקיבא.

 

 

 

 

 
שישי ושמחי בת ציון

שישי ושמחי בת ציון, כי קרוב יום הגאולה,

אקבץ את נדחייך, אשר המה תוך הגולה.

כולם כעדי תלבשי, ואז תקשרים ככלה.

בן דוד ירום למעלה, גם הנה עפרות זהב לו.

 

אם יתמהמה תחכו לו, אשרי העם שככה לו.

 

וגר זאב עם הכבש, נמר עם גדי ישכבנה.

עגל וכפיר ומרי יחדיו, נער קטון ינהגנה.

פרה ודוב אז תרעינה, יחדיו ילדיהן תרבצנה.

ואריה תבן יאכלנה, בית הבקר למושב לו.

 

אם יתמהמה תחכו לו, אשרי העם שככה לו.

 

ביום ההוא שורש ישי, אשר עומד לנס עמים,

אליו גויים הם ידרושו, ישתחוו לו לאומים,

מנוחתו תהיה כבוד, יחיה ויאריך ימים,

ומלכותו לעולמים, כי מה' הייתה לו.

 

אם יתמהמה תחכו לו, אשרי העם שככה לו.

 

עורי עורי לבשי עוזך, ציון יפה כשושנים.

התעוררי התעוררי, שמחי בשמחת הבנים.

אכרות להם ברית עולם, חסדי דוד נאמנים.

הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה יקראו לו.

 

אם יתמהמה תחכו לו, אשרי העם שככה לו.

 

יציץ ופרח ישראל, יגדל יפרח כשושנה.

גאולי אל אזי ישובון, ובאו ציון ברינה.

ששון ושמחה ישיגו, הנה בא עת לחננה.

 

אם יתמהמה תחכו לו, אשרי העם שככה לו.

 

ברית אכרות את ישראל, באחרית ימצאונה.

זאת הברית אשר אכרות, ברית עולם אשימנה.

אתן תורתי בקרבם, ועל לבם אכתבנה.

ומפיהם לא תמושינה, חוק ומשפט שם שם לו.

 

אם יתמהמה תחכו לו, אשרי העם שככה לו.

 

אזי כולם ידעו אותי, מקטנם ועד גדולם.

כי אז אסלח לעוונם, ולא אזכור למעלם.

אשימה כדכד שמשותם, ואבני חפץ גבולם.

טובי ישבעו לעולם, אשרי העם שככה לו.

 

אם יתמהמה תחכו לו, אשרי העם שככה לו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
שימו בית יעקב (לפני קריאת התורה ביום כפור)

(שם ה' לבטא באדנות)

 

שימו בית יעקב, זאת לזכרון.

אשר קרה, לשני בני אהרון.

כי המה נפקדו, לפני הארון.

מתו בקרבתם, לפני ה'.

 

שובו וסקלו, את המסילה.

ובכו לכבוד נפש, אשר אצולה.

מאצילות רבה, זכה וגדולה.

אשר בם נתקדש, שם אל ה'.

 

ומי זה לא ידאג, על הסגנים.

נדב ואביהו, אחים כהנים.

במיתתם תמיד, המה מגינים.

על קהל ישראל, עדת ה'.

 

נדבות פי נא תרצה, ה' רועי.

ומחה את זדוני, העבר פשעי.

ושמע את קול בכיי, כי אתה ישעי.

צדקת עבדיך, זכור ה'.

 

 

שמחו בני הגבירה (לשבועות ולעשרת הדברות)

 

שמחו בני הגבירה, ביום שמחתה של תורה.

 

תורת ה' תמימה, יפה וברה כחמה.

אשרי אדם מצא חכמה, יראת ה' טהורה.

 

ותתן טרף לביתה, טוב מחרוץ תבואתה.

אשרי העין ראתה, טוב הגנוז באוצרה.

 

רב מאוד ארכה ורחבה, גדול שבילה ונתיבה.

כל חפצים לא ישוו בה, מסחור כסף טוב סחרה.

 

תם ופתי היא מחכמת, לנצח לעד קיימת.

וברחובות היא נואמת, היא בראש הומיות תקרא.

 

חיש אחריה נרוצה, להבין משל ומליצה.

את אשת חיל מי ימצא, רחוק מפנינים מכרה.

 

ידה לאביון שלחה, ופיה בחכמה פתחה.

תתן לישרי לב שמחה, לא יכבה בלילה נרה.

 

יקרה היא מפנינים, כתר חכמים ונבונים.

חמודה היא בעליונים, ליהודים הייתה אורה.

 

מתוקה מנופת צופים, אליה הכל נכספים.

ובתוכה הכל נצרפים, בצרור החיים צרורה.

 

שמחו בני הגבירה, ביום שמחתה של תורה.

 

 

 

 

 

 

 
תהילת אל ידבר פי (לחג השבועות לחן "גאולי אל תנו שבח")

 

תהילת אל ידבר פי ואוחילה, ואשיר ברוב חדווה וצהלה.

 

ביום שמחה ביום טובה ביום גילה, בשמחת עם סגולת אל בדת תורה.

ולי חמדה להתעלם בחוקות אל, ואשיבה בטוב טעם לכל שואל.

ואתחזק לדבר בם בעוז ואל, ואורה בם לכל דורש נתיב אורה.

 

דרשוה ולא ידעו מקום בינה, ואין מבין דבריה והגיונה.

נתנה אל לנחלה לעם קנה, ולהם שם יסוד אמיץ במסתרה.

 

כלילת טוב שתולה היא מעץ חיים, רחבה היא מאוד מים וכל איים.

תמימת כל כבודה רב בגויים, וכתר היא להוגה בה ושוחרה.

 

תהילת אל ידבר פי ואוחילה, ואשיר ברוב חדווה וצהלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
תנו העוז לאלהים (לשמחת תורה)

 

תנו העוז לאלהים, ותנו כבוד לתורה.

 

אמירה הנעימה, תורת אל תמימה.

לכו לחמו בלחמה, ואל תשגו בזרה.

 

בה ימלכו מלכים, וישורו נסיכים.

אותה חמדו מלאכים, ביקשו הוד הדרה.

 

גדולה היא ורחבה, מעץ חיים חצובה.

רם שבילה ונתיבה, היא נזר ועטרה.

 

דרכיה תמימים, דבריה נעימים.

סתריה עצומים, כתיבה מאושרה.

 

היא אילת אהבים, דבריה ערבים.

מתוקים הם וטובים, ליהודים היא אורה.

 

ואין לה קץ ותכלה, היא נשגבה וגדולה.

ולה נאוה תהילה, בקול שירה וזמרה.

 

וזאת התורה שלמה, איומה ועצומה.

היא עליונה ורמה, קדושתה אדירה.

 

חצבה שבעה עמודים, יקרים ונכבדים.

דרכיה נחמדים, יפה זכה וברורה.

 

טובה מכל ממתקים, משפטיה עמוקים.

כולה מצוות וחוקים, לא יסולה מחירה.

 

יפה נאוה ונעימה, היא בת מלך תמימה.

חותם אמת חתומה, בצרור חיים צרורה.

 

כבודה רם ונישא, היא כלה מאורסה.

חטאת ועוון תישא, ופשע מעבירה.

 

לכו בנים שמעו לי, והקשיבו מילולי.

זה חלקי וגורלי, נר מצווה ואור תורה.

 

מקודשת ראשונה, לעם זו אל נתנה.

חקרה והכינה, אז ראה ויספרה.

 

נדרשת שבעה פנים, יקרים מפנינים.

כולם טובים ונכונים, מה טוב ונעים סחרה.

 

סתריה מאירים, אמריה טהורים.

דרכיה ישרים, על לומדיה יקרה.

 

עוז והדר לבושה, לישראל מורשה.

ועל לבם חרושה, צנה היא וסוחרה.

 

פותחת הלבבות, לאלפים ורבבות.

תתן קולה ברחובות, עין לומדיה מאירה.

 

צדיקים אמריה, נחמדים דבריה.

יקרים סתריה, ללומדיה מכתירה.

 

קנו חכמה ובינה, אורך ימים בימינה.

חכמות בחוץ תרונה, בראש הומיות תקרא.

 

רב חסד בחר בנו, את כבודו הראנו.

דבריו השמיענו, מתוך האש בוערה.

 

שדי הנחיל תורתו, לעם זו נחלתו.

על יד נאמן ביתו, משה הוא שר המשרה.

 

תורת אמת היא לנו, ולא תמוש מפינו.

היום עם כל זרענו, היא לנצח שמורה.

 

תנו העוז לאלהים, ותנו כבוד לתורה.

 

 

 

 

 

 
תתן אמת ליעקב (לשבת סעודה שלישית)

 

תתן אמת ליעקב, ותחי רוח יעקב.

דרך כוכב מיעקב, צוה ישועות יעקב.

 

חון יוצאי ירך יעקב, בנה משכנות יעקב.

ואת כל נאות יעקב, תתן אותה ליעקב.

 

כה תאמר לבית יעקב, הבאים ישרש יעקב.

לא עתה יבוש יעקב, יכופר עוון יעקב.

 

השב את גאון יעקב, הקם עדות ביעקב.

עת יאמר ליעקב, אל תירא עבדי יעקב.

 

מי מנה עפר יעקב, כי לא נחש ביעקב.

ואלה תולדות יעקב, בטח בדד עין יעקב.

 

ויהיו בני יעקב, שבי פשע ביעקב.

השב שבות יעקב, וחון שארית יעקב.

 

 

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *