סיום מסכת יומא בישיבת "נהר שלום" תכב"ץ עם רבנו בניהו יששכר שמואלי שליט"א

חכם בניהו יששכר שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים נהר שלום

חכם בניהו יששכר שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים נהר שלום

 

בס"ד

סיום מסכת יומא שלמדנו עם רבנו ראש הישיבה כמוה"ר בניהו יששכר שמואלי שליט"א במסגרת לימוד הדף היומי. ה' יתן לרבנו בריאות שלמה ושפע גדול להמשיך ללמדנו ש"ס זה ושסי"ם נוספים אמן.

 

מסכת זו החילונו ללמוד ביום ז' בכסלו התשע"ד וסיימנו אותה ביום ד' באדר א' התשע"ד.

 

במסכת זו זכה ר' מלול רביב הי"ו. ה' ימלא משאלות לבו לטובה ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים אמן.  

 

מנהגנו לאסוף את החידושים והפרפראות שנאמרו בזמן לימוד המסכת ע"י רבנו מגיד השיעור וע"י התלמידי החכמים הלומדים בשיעור:

 

דף ב':

ימא = יום א' – רבנו הרי"ח טוב ע"ה אומר שיום א' בשנה לא שולט בו השטן. והדבר רמוז בפרשה שלנו השבוע פרשת וישלח בפסוק: הצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום א' הוא יום הכפורים.

 

דף ג':

ברש"י ד"ה שיר לעצמו אומר רש"י שבמסכת סוכה שתבוא עלינו לשלום, מפורטים השירים של כל יום בחג ור"ת שלהם הומבה"י והלכנו ומצאנו שר"ת אלו הם: הבו לה' בני אלים, ולרשע אמר אלקים, מי יקום לי עם מריעים, בינו בוערים בעם, הסירותי מסבל שכמו, ימוטו כל מוסדי ארץ.

 

דף ד':

משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן. ואכן מצאנו ענ"ן ר"ת: עלה נתכסה נתקדש. ר' מרדכי אידה הי"ו אמר לנו חידוש: אם תסתכל בתוך הענן דהיינו במלוי של ענן תמצא: עין, נון, נון, ס"ה המלוי גי' 172 כמנין עק"ב שהוא מספר התיבות בעשרת הדברות. וגם הוסיף משה ענו תאריך את הוא"ו יהיה ענן.

 

דף ט':

ר' יוחנן בן תורתא – למה נקרא כך? גוי אחד קנה מיהודי פרה ולא רצתה לעבוד בשבת אצל הגוי. בא אליו ואמר לו מה מכרת לי היא לא עובדת. לחש לה היהודי באזנה כשהיית ברשותי שמרת שבת עתה את ברשות הגוי קומי לעבוד וקמה ועבדה. שאל הגוי: מה לחשת לה. סיפר לו מה אמר לה. אמר הגוי פרה יודעת את אלוהיהה ואני לא יודע? נתגייר וחזר בתשובה. ופרה זו באה בגלגול של ושתי של אחשורוש.

גם מספרים על פרה שנתגלגל בה קבוצניק אחד ולא רצתה להשחט אפילו שנתנו לה מכות חשמל. בא חכם צדיק אחד ולחש לה: כדאי לך יברכו עלייך בסעודות שבת ומיד הסכימה להשחט. אח"כ צלצל אחד מברזיל ואמר שבא אליו הקיבוצניק בחלום ואמר לו: ישר כוחך שתקנת את נשמתי.

דף זה למדנו ב- ט"ו בכסלו שהוא יום הנישואין של ר' שלמה הי"ו בנו של רבנו שליט"א. כשלמדנו דף זה בש"ס הקודם הוא התחתן ובש"ס שלפני כשלמדנו דף זה חגגו את הבר מצווה שלו. ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ויהיה אחד מגדולי הדור אמן.

 

דף י"ב:

ר"ת: יהודה בנימין בדף זה הגמרא מספרת על חלקו של יהודה ועל חלקו של בנימין.

ורצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבלעה בכל יום שנאמר חופף עליו כל היוםלפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה שנאמר: ובין כתפיו שכן. – באותו יום שלמדנו דף זה זכינו שרבנו הרש"ש הי"ו בנו של רבנו שליט"א נכנס ואמר חידוש: יהודה הוא מלכות מלאה ובנימין מרחל וכתוב עקב ענווה יראת ה' שבדברי הרב מוסבר ענווה היא לאה ויראת ה' היא רחל ועקב לאה בכתר רחל.

 

דף ט"ז:

דתנן עזרת נשים היתה אורך מאה שלשים וחמש על מאה שלשים וחמש – ורמז לזה: דעת נשים קל"ה = 135.

אבא שאול אומר – הרב סיפר שרבנו עובדיה יוסף ע"ה בא לחתן את בנו של רבנו בן ציון אבא שאול ע"ה והחתן אחר לבוא. ואמרו זה לזה בוא נעבור בינתיים על כל אבא שאול שבש"ס. רבנו עובדיה אומר אחד ורבנו בן ציון אומר אחד. ורבנו עובדיה דלג על אבא שאול אחד. ואמר רבנו עובדיה: אל תעקם את פניך שדלגתי על זה כי המהרש"א מוחק אבא שאול זה.

 

דף ל':

רש"י ד"ה: לא אמרן – שהיו רגילין להאריך לשתות בשתיה אחר המזון – מכאן למדנו ששותים אחר הסעודה ולא בתוך הסעודה.

 

דף ל"א:

דף זה למדנו ביום ב' ו' בטבת ביום שבנו של הרב שליט"א בן ציון הי"ו נכנס בעול המצוות בן י"ג. והאות הראשונה של הדף היא ח' והאות האחרונה היא ה' גי' י"ג.

דף ל"ב:

ר"ת לידת בת – ביום זה ז' בטבת  נולדה בת לר' יעקב הכהן בנו של הכהן הגדול ר' אפלבום שליט"א. ה' יזכהו בבנים ובני בנים אמן.

דף ל"ה:

ר"ת לבן הכל – זו היתה שבת של שלג לבן שמלא את העיר.

ר' אלעזר בן חרסום. והיא שעמדה ר"ת היא הלל יוסף אלעזר בן חרסום.

 

דף מ"ב:

הגמרא מדברת על פרה אדומה שמצוותה בסגן – אלעזר הכהן. אומר הרב דבר בעתו חכם ששון מרדכי ע"ה מדוע בסגן ולא בכהן גדול? לרמוז לחוזר בתשובה שילך בדרך ממוצעת ולא בפעם אחת ולא יוכל ויכשל.

 

האות הראשונה במסכת היא ש' והאות האחרונה י' דהיינו ש"י עולמות. יהי רצוןשכל לומדי המסכת יזכו לש"י עולמות ולראות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.  

 

להלן כמה חידושים מדברי רבנו יוסף חיים ע"ה על המסכת בספרו בן יהוידע:

 

 

שם מחוי רב יהודה באותו מקום ובאותה אשה ובאותו פרק. י"ל הוה ליה למימר אמר רב יהודה ומאי לשון מחוי. ונ"ל דשאלה זו שנשאלה בבית המדרש לא השיב להם רב יהודה לשון זה באותו מקום וכו' אלא אחוי על בעל תשובה אחד שהיה בדורם או קודם דורם שאמר כגון תשובה של פלוני, ורבנן ידעי דתשובה של אותו אדם היתה באותו מקום באותה אשה באותו פרק, אי נמי רב יהודא השיב בפירוש דברים אלו אך אחוי באצבעו על חיצון ואמצע ופנימי להודיע להם הטעם שצריך להיות בשלשה חלוקות אלו מקום ואשה ופרק כדי לדחות כח הטומאה הדבק בו מחלק חיצון ואמצעי ופנימי שבו. והנה לדברי רב יהודה דבעינן אותו מקום ואותה אשה ואותו פרק בזה מובן הטעם דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם דצריך להאריך ימיו עד שיתגלגל ויזדמן לפניו אותו מקום ואותה אשה ואותו פרק:

ואכתוב כאן מעשה נפלאה לקיים דברי חכמינו ז"ל. והוא תלמיד אחד בחור היה שקדן בתורה וירא שמים ולומד בישיבה לפני רב אחד גדול בחכמה ומעשים, וזה הבחור לא היה פוסק לימודו יום אחד, אך נזדמן יום אחד שידע התלמיד שהרב לא יבא יום זה לישיבה, על כן הלך התלמיד בבוקר חוץ לעיר לטייל ונכנס לפרדס אחד גדול ומפואר מאד לטייל שם ובאמצע הפרדס היה באר מים גדול ורחב עשר אמות על עשר אמות ועומקו עשרים אמה ומוקף סביביו אילנות יפים והדורים ומיני בשמים ועל שפתו מתוקן אצטבא מקום רחב מושב בני אדם לישב שם לרחוץ ולהתענג, והתלמיד היה יפה תואר ויפה מראה ואחר שישב שם על האצטבא אשר על שפת הבאר לנוח נזדמנה לו אשה זונה גויה שגם היא היתה יפה הרבה שהיתה מטיילת בתוך הפרדס וראתה אותו מבין האילנות וחשקה בו ותגש איליו ותעשה לפניו געגועין של פתוי עד שהכניסה בו יצר הרע ושכב עמה על אותה אצטבא אשר על שפת הבאר ההוא, ואחר שעשה מעשה תכף ומיד נתחרט חרטה גדולה ויקום בבהלה ויחזור לביתו ולא אכל כלום כל היום וכל הלילה והיה

בוכה ומתאבל על המעשה אשר עשה ויועץ בלבו מה לעשות תיקון, והוא היה חכם, ופתח ספרי הקודש שמדברים בתיקון עונות, וימצא שם סדר תיקון על סך ימים של תעניות ועוד סיגופים, אך הוא לא נשתככה דעתו בכל אופנים וסדרים של תיקון שמצא בספרים וסוף דכר הסכים בדעתו רק בזאת יושלם תיקון שלו, והוא שילך למחר בבוקר במקום אשר שכב שם עם הזונה ויקרא תחלה קריאת שמע ואחר כך ישליך עצמו לתוך הבאר העמוק ההוא וימות שם כי הנופל שם ואין אדם רואהו אי אפשר שיוכל לעלות, ואמרי בדעתו רק בזאת יכופר עונו ויושלם תיקון נפשו, ונשתככה דעתו בזה האופן והיה מצפה לאור היום לילך שם ולעשות דבר זה בנפשו בשמחה רבה וברצון לב, וכן עשה הלך אחר תפלת שחרית בבוקר בשמחה וזריזות לאותו פרדס, ועמד על האצטבא אשר על שפת הבאר ששם שכב עם הזונה אתמול לעת כזאת, והתחיל לקרא קריאת שמע בשמחה כדי שישליך עצמו אחר קריאת שמע, והנה נזדמן שאותה הזונה של אתמול באה גם כן אותו היום לאותו פרדס ותרא אותו והוא בסוף קריאת שמע אשר הגיע הרגע להפיל עצמו באה הזונה וחבקתו מאחוריו ותנשקהו ותאמר לו לבי הרגיש שאתה עתה בפרדס הזה ורצתי ובאתי לכאן להתעלס עמך כיום אתמול, וזה התלמיד נבהל על הדבר הזה ויצטער מאד על אשר נזדמנה זו לפניו, ולא נעשית מחשבתו אשר חשב, כי עתה לא יוכל להפיל עצמו שאם יפול תצעק הזונה וירדו אומנים השטים במים ויוציאוהו תכף, לכן הוכרח לצאת מן הפרדס ויניח זה ליום מחר שיקדים לבא בחשך בעלות השחר, והזונה עודנה מחבקתו ויאמר לה תעזבי אותי עתה כי לא אוכל לעשות דבר עתה שאני נחפז לילך לביתי בשביל עסק נחוץ שיש לי, ותשבע בחיי אביה הנבל שלא תעזבהו עד שישכב עמה כיום אתמול, ובראותו כי העיזה פניה ואינה מתפייסת בדברים והתחילה לעשות לו מיני שעשוע למשוך לבו לדבר זימה נשמט ממנה בחזקה ורץ וברח ולא רצה לשכב עמה להיות אצלה, ויצא מן הפרדס ולא ה

ולא הלך לביתו ולא אכל כלום, אלא בא לישיבה ויסכים בדעתו למחר יעשה מה שחשב מחמת שיקדים לבא לפרדס קודש זריחת השמש, ורק נצטער הרבה מאד על אשר נתאחר הדבר הזה ליום מחר, ומה דבני ובני עבר שתי שעות מעת שהתחיל ראש הישיבה ללמוד עם התלמידים באותו היום:

והנה אחר שהתחיל הרב בלימוד עם התלמידים בעודו יושב והגמרא בידו נתנמנם, וראה בחלום, שהוא היה עומד בארמון אחד גבוה מאד, וירא מרחוק את התלמיד ההוא עומד בבקעה אחת סמוך לבור אחד, והנה יצא נחש אחד מן הבור אורכו ד' אמות ורחבו אמה ויש לו שלשה ראשים, והנחש ההוא בא לקראת התלמיד לבלעו ונבהל התלמיד ממנו, והרב רואה מן הארמון שהתלמיד ההוא הוציא סכין מחיקו להרוג עצמו קודם שיקרב הנחש לבלעו, וירא כאשר בא לתחוב הסכין בבטנו נשמטה הסכין מידו וחזרה לאחור ותבא בראש הגדול של אותו הנחש ותהרגהו ויצא ממנו דם כנחל שוטף, ויתפלא הרב על המראה איך הסכין נשמטה מאיליה מיד התלמיד ונזרקה בראש הנחש ותהרגהו, והתפלא עוד איך הסכין היתה קטנה ואין בה שיעור להרוג נחש גדול כזה, וראה שהתלמיד אחר כן נשא עיניו לשמים להודות ולהלל להשם יתברך על הנס הזה, וכל זה היה רואה הרב מרחוק בעומדו בארמון, ואחר כך הקיץ הרב והנה חלום הוא. ויתפלא הרב על החלום ולא ידע מה לפרש בו, אך הבין שהתלמיד היה עומד בצרה גדולה ועשה לו הקב"ה נס וניצול, ויקרא הרב למשרת ויאמר לו שילך לבית התלמיד לשאל עליו למה לא בא היום לישיבה, והנה המשרת יוצא והתלמיד בא ונכנס לחדר רבו ששם הישיבה וראה הרב עמוד דק של אור זקוף למעלה מראש התלמיד וכל התלמידים לא ראו זאת, ואחר שישב התלמיד במקומו שאלו הרב היכן היית עד עתה ביום זה ויאמר הלכתי לטייל בפרדס פלוני, אמר לו מה היום מיומים, ומימיך לא בטלת קביעות לימוד הישיבה כדי לטייל, על כן גוזר אני עליך שתגיד לי מה שקרה כי חלום טוב חלמתי עתה בשבילך ולא אגיד לך עד שאתה תגיד לי מה שקרה לך ולא תכחד ממני מאומה, והתחיל התלמיד לבכות, ויאמר את חטאי אני מזכיר היום, כי אתמול אשר אתה לא באת בו לישיבה הלכתי לטייל בפרדס פלוני וכך וכך קרה לי, ובלילה הסכמתי לעשות תיקון לעצמי כך וכך, והלכתי היום בבוקר לאותו פרדס לעשות, וכך וכך קרה לי, ולא יכולתי לעשות מה שגמרתי בלבי, והנחתי דבר זה עד למחר, כי לא תנוח דעתי בתיקון שלי אלא רק באופן זה דוקא, ואני הגדתי לאדוני הכל, על כן תמהר להגיד לי החלום הטוב כאשר הבטחתני:

ויקם הרב וישקהו על ראשו, ויאמר לו לא תבכה עוד ולא תעשה רעה בעצמך כאשר אתה חושב כי כבר סר עונך וחטאתך תכופר שנשלם התיקון שלך ביום זה יען כך וכך ראיתי עתה בחלומי, ופירוש החלום הוא מובן, כי אותה המחשבה אשר חשבת להמית עצמך בשביל תיקון נפשך עלתה לרצון לפני הקב"ה, אך הקב"ה אינו חפץ במיתת האדם, ולכך זכות התורה שאתה לומד וזכות אותה המחשבה שהסכמת בדעתך למסור עצמך למיתה בשביל תיקון נפשך הגינה שנשלם תיקון שלך באופן זה הנעשה היום, כי מן השמים נגזר על השטן לעורר לב אותה זונה שתבא גם היא היום הזה בבוקר לאותו פרדס והיצר הרע שהוא נחש הקדמוני אשר פיתה אותך אתמול והכשילך באותה זונה חזר ונכנס בה בזה היום ובאה להכשילך עוד הפעם, וזהו הנחש שראיתי בחלומי, ואתה ברוך ה' נלחמת היום הזה עם יצר הרע הוא הנחש, באותו מקום באותו פרק באותה אשה, ולא יכול לך, אלא אף על פי שחבקה ונשקה אותך ועשתה דברים המושכים לזימה אתה נתגברת ונשמטת מידה וברחת ממנה ועזבת אותה, ואז אותה המחשבה אשר חשבת למסור עצמך למיתה בשביל תיקון נפשך נהפכה אל האויב שהרגה את הנחש הוא היצר הרע באותו מקום באותו פרק באותה אשה, וזה הכח של המחשבה שלך הוא הסכין אשר ראיתי בחלומי שנשמטה מידך ונזרקה בראש הנחש והרגתו, ועתה כבר מת אותו המשחית הנעשה מביאה אסורה של אתמול ונהפכה לך העבירה ההיא לזכות ומי יודע כמה וכמה מתוקן לך בגן עדן בעבור הדבר הזה, והעד על זאת הוא העמוד של אור אשר ראיתי עתה זקוף למעלה מראשך, ומן השמים הפילו על עיני עתה חבלי שינה ותנומה שלא בעיתם כדי להראות לי החלום הזה להגיד לך שלא תעשה עוד נזק בעצמך כי סר עוניך ונשלם תיקון נפשך אשריך ואשרי חלקיך. וישמח התלמיד בדברי הרב והאמין בעצמו שנתקן עונו ונתרצה לפני המקום ברוך הוא עד כאן. ומזו המעשה יבין האדם כמה גדולים דברי חכמים דמחוי רב יהודה איזהו בעל תשובה אמיתי באותו מקום באותו פרק באותה אשה וכאשר היה אצל התלמיד הנזכר:

יהי רצון שזכות רבנו הרי"ח טוב ע"ה תעמוד לנו ונזכה לסיים ש"ס זה ושסי"ם נוספים ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו בב"א.

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *