פרשיות אחרי מות קדושים

בס"ד

הלכות לפרשיות אחרי מות קדושים מספר בן איש חי שנה א' לרבנו יוסף חיים ע"ה. זיע"א.

בס"ד

גליון מס' 47

פרשיות אחרי מות קדושים
שאלות ותשובות לשולחן שבת בן איש חי – שנה א'
מלמדנו רבנו, תורה נמשלת לאש דכתיב "הלוא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפצץ סלע" (ירמיהו כג), לרמוז, כמו שהאש טבעו לנקות כל דבר מעריות וסיגים שבו, כי הבשר יתבשל ויתרכך באש, וכן הדם שהוא הסיגים שבבשר, שיצא מן הבשר על ידי האש כמו שאמרו רבותינו ז"ל אש משאב שאיב את הדם, כן התורה מטהרת הנפש ומושכת ממנה הסיגים שבה, ולכן התורה נקראת אשה כי אשה אותיות האש. לרמוז שהתורה מושכת הסיגים מן הנפש ומזככת חומר הגוף, כטבע האש ששואבת את הדם ומבשלת את הבשר.

1. שאלה: אדם שיש שאריות צבע או דיו על ידיו מה יעשה כשבא ליטול ידיו?

תשובה: שהצבע לח אינו חוצץ, אך אם יתייבש ויש בו ממשות הוא חוצץ, אך אם ניקה ונשאר רושם בלבד אינו מעקב הנטילה.

2. שאלה: אדם שעסקו בצבע וכן סופר סת"ם שבדרך כלל יש כתמים בידיהם מה דינם לנטילת ידיים?

תשובה: צבע או סופר, כיוון שרגילות להיות בידיהם כתמים אינם חוצצים.

3. שאלה: אדם המתפלל באמצע סעודתו האם צריך ליטול את ידיו שוב?

תשובה: יש המחייבים ויש פוטרים ואם יש לו מים יטול בלי ברכה.

4. שאלה: לכלוך שתחת הציפורן מה דינו לנטילה?

תשובה: בצק שתחת הציפורן, אפילו כנגד הבשר – חוצץ. אבל לכלוך חוצץ דווקא במקום שהציפורן עודפת על הבשר. לפיכך לא יגדל אדם צפורניו שלא יבוא לידי מכשול, ובלאו הכי גידול הציפורים הוא קשה ומר לנפש האדם וגורם תגבורת ויניקה לחיצונים.

5. שאלה: על מה מזהיר רבינו את האבל בענין נטילת ידיים?

תשובה: האבל אסור בגזירת ציפורניו במשך 30 יום, לכן צריך לבדוק היטב שאין שם לכלוך שלא יהיה בזה חציצה.

6. שאלה: מים שנשארו בכלי זמן מרובה ונשתנה צבעם האם כשרים לנטילת ידיים?

תשובה: חז"ל דימו נטילת ידיים למי חטאת וכן לנטילת ידיים ורגלים של הכהנים במקדש. וכשם ששם שנוי מראה פוסל כך גם כאן.

7. שאלה: מים שנשפך עפר לתוכם ונעכרו, האם כשרים לנטילה?

תשובה: כל עוד אין הכלב שותה מהם פסולים, אבל עכירות מועטת אין בזה בעיה.

8. שאלה: אדם שלקח בקבוק יין מהמקרר ושם אותו בתוך כלי עם מים לשמור על הקור, האם המים נפסלו לנטילה?

תשובה: אין המים נפסלים לנטילה מכך.

9. שאלה: איזו חיות אם שתו מכלי נפסלים המים לנטילה ואיזו חיות המים כשרים עדין לנטילה?

תשובה: כלב וחתול ששתו מכלי מים כל המים נפסלו לנטילה, אך כבש או עוף לא פוסלים את המים לנטילה.

10. שאלה: אסור ליטול ידיים

תשובה: מותר ליטול ידיים

11. שאלה למעיין: מה הדין לנטילת ידיים עם טבעת?

באורי תפילה

ברכה י' תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גליותנו הלמ"ד של גליותנו צריך לומר בקובוץ ולא בחיריק ועל זה צריך שנשפך כמים לבנו נוכח פני ה' על גאולתנו וידוע שעיקר קבוץ גליות הוא ע"י ברור ניצוצות הקדושה הפזורים בארבע כנפות הארץ ועל זה אנחנו מתפללים וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו וצריך שנכוון כי יחד מארבע כנפות אותיות הסמוכות לסוף תיבה יוצא מהם שם קדוש (חב"ו) היוצא מראשי תבות פסוק חיל בלע ויקיאנו שהוא מסוגל לברור ניצוצות הקדושה ולהוציא בלעם של הקליפות מפיהם ברוך אתה ה' – יכוון כניזכר לעיל ושממקור הברכות יושפע שפע גדול לקבץ גלויותנו מקבץ נידחי עמו ישראל – בעניית אמן יציין בגיליון הסידור שלו אמת שאתה מקבץ נידחי עמך ישראל וכן יהי רצון שיהיה מהרה ועל זה אנו מוסרים נפשנו . ( בית תפילה )

אורחות צדיקים

הגאה לעולם יחזיק לעצמו טובה, ומתוך כך לא יטרח על התורה, כי לא יחוש על כבוד שמים, רק שיודו לו העולם שהוא אדם טוב וחכם, ובזה יש לו די, ותמיד הוא שמח במכשול חבריו ובמיעוט ידיעתם, ומתכבד בקלון חבריו. וזה אחד מעשרים וארבע דברים המעכבים את התשובה. אדם שכל מעשיו טובים הם, ומתהלל בהם להתכבד, דומה לתבשיל חשוב מאד בכל אבקת רוכל וראשי בשמים, ועומד אצל האש עד שיהא מקדיח ומסריח, עד שלא יהא שווה לאכול מחמת מרירות שריפת האש – כך האדם המתפאר במעשים, מקדיח ומסריח במהללו מעשיו הטובים. ( שער הגאווה )

ספר המדות : ¶אין משיח בא עד שיכלה גאוה מן העולם .

¶ סגולה לבטל גאוה ליתן צדקה.

לעילוי נשמת שלום בן בהייה בתיה ז"ל
להערות ולכל המעונין בעלון וכן בהקדשה בטל 02-6522704 אנא לא לקרוא בשעת התפילה דבר בעתו מה טוב .

עצה טובה עקב שאנשים מבקשים פרשיות קודמות ניתן ב"ה לשמור עלון זה ולעשותו קלסר לכל ספר הבן איש חי .
ניתן לקבל העלון ישירות לביתך וכן להזמין פרשיות קודמות לטלפן משעה 21:00 לטלפון הנ"ל.

הנהגות וסיפורי צדיקים

מתוך הספר סיפורי אליהו הנביא

&מעשה באדם אחד ששאל את אליהו הנביא: מדוע גלות בית ראשון נתגלה עוונם ונתגלה קיצם ואילו בבית שני לא נתגלה זמנו וקיצו?

אמר לו אליהו הנביא: תדע לך שאף על פי שבית ראשון היו עובדים בו עבודה זרה, אבל היתה שוררת ביניהם אהבה רבה בין אדם לחברו ונהגו בדרך ארץ זה עם זה, ועסקו בצדקה ובגמילות חסדים, לכן הקב"ה ידע שעל ידי צירוף וזיכוך של שבעים שנה יעזבו בני ישראל את עבודת האלילים אשר בידיהם, אשר השתקעו בה ויחזרו לארצם מזוככים ונקיים. אבל בית שני שהיתה ביניהם קנאה ושנאת חינם, תחרות ופירוד לבבות לא נתגלה קודם כי עדיין הם עסוקים בעניינים אלה ולא נראה הקץ, והשטן מרקד ושמח לזה מאוד מאוד ומקפץ בין המחנות להרבות בשנאה ותחרות שהוא יודע, שכל עוד יהא הפרוד הוא ישלוט, לכן אין הדבר תלוי אלא בנו ולא הוקצב הזמן, אלא לפי מה שנתקן ולפי מה שנפעל ואין לנו זמן לעשות, אלא רק להתפלל ולבקש בתחנונים ורחמים לפני אבינו שבשמים שיגלגל רחמיו עלינו ויגאלנו.

&מעשה בעם הארץ אחד שבא אליהו הנביא כנגדו והיה מתלוצץ ומלעיג על דברי תורה ,אמר לו אליהו: "בני מה תשיב לפני בוראך שבשמים ביום הדין? מדוע לא עסקת בתורה ,ולא עוד אלא גם לועג לדברי תורה? אמר לו האיש: רבי, יש הרבה תירוצים לפטור עצמי ,שאומר: לא ניתנה לי בינה ללמוד תורה.

אמר לו אליהו: בני ,מהי מלאכתך? אמר לו :דייג אני. אמר לו :"בני מי נתן לך דעת להביא לארוג מצודות, ולהשליכם לים כדי לשלות בהם דגים?

אמר לו :בזה נתנו לי בינה מן השמים להבין. אמר לו אליהו: אם נתנו לך דעת מן השמים לדברי רשות וטפלות, לדברי תורה שכתוב בהם "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו " על אחת כמה וכמה שנתנו לך בינה לדעת מן השמים .

מיד התחרט בעצמו נתן קולו בבכי וקבל מיד על עצמו ללמוד תורה.

כי לקח טוב נתתי לכם…
"אישה כי תזריע וילדה זכר " ישנם אנשים בורים שאם ילדה אישתו זכר הרי הוא אוהבה ומכבדה כבוד גדול, ואם ילדה בת, הרי הוא מרחיקה ומזניחה, וגורם לעצבות ומתח בבית. ואנשים אלו טועים טעות חמורה, וכי הלכה אישתו לשוק ובחרה לה בת ולא בן ? ועוד שאמרו חכמנו ז"ל שהדבר תלוי באיש ובנוסף לכך ישנם אנשים רבים שזכו לרוות נחת מבנותיהן יותר מבניהם, כוון שבנותיהן נישאו לבעלים בני תורה והקימו בית לתפארת, ולכן צריך האדם לשמוח במתנה שה' יתברך שלח לו, ולא להיות כפוי טובה לבורא יתברך שמו ואיזהו עשיר השמח בחלקו.

"וביום השמיני ימול בשר עורלתו" אמרו רבותנו ז"ל ולמה התינוק נימול לשמונת ימים ? שנתן הקב"ה רחמים עליו להמתין לו עד שיהיה בו כח .נמצא כי ביום השמיני יש כח לתינוק להיות נימול וצריך להבין מדוע דווקא בשמונה ימים ולא פחות יש כח לתינוק להיות נימול ? אבל נראה שהיסוד הוא מדברי הזוהר הקדוש כדי שיעבור עליו שבת ותגיעהו נפש החיונית הנשפעת בעולם ביום השבת כידוע ,ואז יהיה בן קיימא כמו כן אמרו חז"ל שקודם שבאה שבת היה העולם רופף ורועד כיוון שבאה שבת נתחזק ונח ( אור החיים ) טעם נוסף למילה ביום השמיני כי אז נתעכל דם הנדות הטמא אשר ממנו ניזון הוולד במעי אימו וטהר הוולד להכנס בברית הקודש ומאחר ודרשו חז"ל על הפסוק "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם " ולא שימות בהם .לאחרונה גילו המדענים שמנגנון הקרישה בדם חלש בשבעת הימים הראשונים של התינוק וביום השמיני הוא הגבוה ביותר בכל ימי חייו ומיום התשיעי חוזר להיות ככל אדם . ( לבוש יוסף )

מצוותיך שעשועי

האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע . לכן יזרז את עצמו לתקן מידותיו בשנת י"ח כמו שאבאר כגון מי שנולד בטבע של עקשנות , ישבר את טבעו ארבעים יום רצופים לעשות דוקא להיפך ממה שיעלה במחשבתו . וכן מי שבטבע עצל ירגיל את עצמו ארבעים יום רצופים לעשות כל דבר בזריזות כך … כי הרגל כל דבר נעשה שלטון וכן מי שטבעו אינו מתמיד בלימודו ירגיל את עצמו גם כן ארבעים יום וילמד יותר מהרגל שלו … ומשם ואילך מן השמים יעזרו להיות מוסיף והולך בשבירת מידות הרעות עד תומם .

וכל עת שהוא פנוי מהתורה ומהתפילה ילמד את עצמו בעל פה דברים הצריכים לו כגון תיקון רחל ותיקון לאה , תפילת השב של רבינו יונה וברכת לבנה ובריך שמיה ומודים דרבנן ויהרהר במצוות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל שמוכן למסור נפשו בשביל קדושת ה' יתברך . ( נועם אלימלך )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

פנינת החינוך

*הביטחון העצמי של הילד זה שהילד מאמין ביכולתו העצמית לבצע את התפקיד שה' הועיד לו בחיים כאן בעולם הזה. וככל שהוא יאמין ביכולתו ובכשרונותיו כך הוא יעשה ויפעל יותר במטרות שהוא מציב לעצמו.

הביטחון העצמי של הילד זהו המנוע שמניע אותו וכאשר הביטחון העצמי פגוע מכל מיני סיבות או כאשר הביטחון העצמי לא נבנה אצל הילד בצורה נכונה זה עלול להשפיע על התנהגותו ועל מחשבותיו ועל דיבוריו של הילד במישרין או בעקיפין אם לא בהווה אז בעתיד.

~oOoOoOo~

שבת שלום ומבורך

לעילוי נשמת: רחמים בן פרחה, משה חיים בן שרה, סעדיה בן שמסה, בנימין בן פרידה, שלום בן בתיה, שלום בן רומיה, אפרים בן רחל, ארז בן אסתר,
לעילוי נשמת: רבקה בת יוכבד שפרה, נעימה בת שמחה, אליזבט ציפורה פייגה בת חוה, ודינה בת יוכבד עליהן השלום.

לרפואה שלימה: נעמי שרה בת כתון, מרים, נורית, ותמר בנות זוהרה, רחל בת שרה, שולמית בת דבורה, לאה בת שולמית, ותרצה בת לאה.

יצחק בן ג'מילה, אייל בן שושנה, ניסים בן שרה, מרגלית בת אסתר, עליזה דגנית בת סולי, זכריה בן זוהרה, ואשר בן מרים , אהרון חיים בן מזל טוב , התינוק של אורנה בת שרה ,ליאת בת נעמי שרה.

לזווג הגון והצלחה: אשר בן יוכבד, ראובן בן דבורה, יניב בן ברכה, יניב בן שושנה, אליהו בן פרחה, דנית בת מרים, דינה בת רחל, רונית בת ג'מילה.

לזרע של קיימא: לימור בת שושנה ,לאה בת שרה, שמעון שאול בן מסודי .

ה' יהיה בעזרם: יעקב איתן ומשפחתו, איתן בן לבנה ומשפחתו, עופר בן שמחה, אליהו בן רחל ומשפחתו, משפחת תורג'מן ומשפחת בן עמי

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *