סדר הברכות בראש השנה

 

 

בס"ד

סדר הברכות בליל ראש השנה

כפי שקבלתי מאת ידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו:

 

 

בס"ד- לקראת יום ההילולא ה 108 החל בי"ג באלול של מו"ר שר בית הזוהר והקבלה מרן ריש גלותא דבבל המקובל האלקי רב רבנן סיני ועוקר הרים רבי יוסף חיים זצוק"ל מוגש בזה סדר ליל ר"ה כפי שאספתי ולמדתי מדברי רבינו זיע"א בספריו המחכימים.

ויהי רצון שמו"ר יעטיר בתפילה לפני ה' יתברך שישלח לנו את משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

סדר ליל ראש השנה
ע"פ דעת מו"ר מרן הבן איש חי זצ"ל

 

בשתי הלילות של ראש השנה יעשה כסדר הזה ויש עושים כן גם ביום. עיין בא"ח ניצבים ד' בן יהוידע הוריות דף י"ב ע"ש. אחר תפילת ערבית של ראש השנה ואמירת פתח אליהו הנביא זכור לטוב עד קם רבי שמעון ופסוקי הברכה אשר נוהגים לומר קודם הקידוש עיין לשון חכמים ח"א סימן י' וכן בבא"ח נצבים ז'. יקדש יעשה נטילת ידיים יברך המוציא לחם מן הארץ יבצע ויטבל את הפת במלח ובסוכר (שו"ת תורה לשמה סימן ת"ק בא"ח וילך ד' כה"ח סימן תקפג ס"קד וס"ק טו ) ויחלק למסובים. ישנם עדות שנוהגים לטבל את הפת בדבש ומנהגינו ע"פ מש"כ הבן איש חי זצ"ל בשו"ת תורה לשמה סימן ת"ק שלא לטבל את הפת בדבש אלא בסוכר ובמלח ע"ש.כי בדבש רמוז בו שמות הדינים. ועיין בשו"ת תורה לשמה בסימן קכז.

תמרים: יקח תמרה אחת ויברך בורא פרי העץ ויכווין לפטור בברכתו את כל פרי העץ שיאכל אח"כ כגון את הרימון והתפוח ויאכל.ואח"כ יקח תמר אחר ויאמר בקשה זו:

יהי רצון מלפניך י ה ו ה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו, שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו: ויכווין על האויבים התחתונים. ואח"כ יאכלינו. וכתב מו"ר הבא"ח זצ"ל בספרו כתר מלכות אות קמב כשיאכל תמרים יוסיף לכווין כוונה זו במחשבה בלבד: יכווין שתמרים עולה בגימ' ב"פ שדי. ובגי' משה משה ובזכות משה דלא פסיק טעמא בגווייהו. נתברך בשם אל שדי בחיצוניות ובפנימיות.גם יכווין תמר בגי' ב"פ ש"ך ניצוצין שיתוקנו, ותאיר לנו שמש צדקה שעולה מספר תמר,וישפיע לנו היסוד הנמשל לתמר, דכתיב: צדיק כתמר יפרח.תהילים צב יג, ויאירו בנו ל"ב נתיבות חכמה אשר כל נתיב כלול מחסדים וגבורות שהם ס"ד, וכל אחד כלול מעשר הרי הם מספר תמר.

רוביא / לוביא: ואחר כך יקח רוביא והוא מה שקורין בלשון ערבי לוביא, ויאמר בקשה זו.(אחר פרי העץ יש הנוהגים לקחת פרי אדמה שאינו חלק מהארוחה כגון בננה או בוטנים או אבטיח ולברך עליו בורא פרי האדמה ומכוונים לפטור בכך את פירות האדמה כגון הלוביא והסלק והכרתי. ויש שאינם נוהגים בכך כי הירקות של הסימנים כולם נאכלים בתוך הסעודה. עיין מאמר מרדכי למועדים ולימים לראשל"צ הגרמ"א זצוק"ל בעמוד 280 לג.ועיין בכה"ח תקפג ס"ק יג.). יהי רצון מלפניך י ה ו ה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו,שירבו זכויותינו ותלבבנו.

כרתי: יקח כרתי (בצל ירוק גדול הנקי מתולעים- גוש קטיף ) ויאמר בקשה זו: יהי רצון מלפניך י ה ו ה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו,שיכרתו אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתינו. ויכווין על הכוחות הרעים שנבראו מהעונות של אדם ומניצוצי קרי, אשר עליהם מכוונים בקריאת שמע שעל המטה,ועליהם נאמר: "אויבי איש אנשי ביתו".

סלקא: יקח עלי סלק גוש קטיף הנקראים סלק עלים ולא הסלק האדום ויאמר בקשה זו: יהי רצון מלפניך י ה ו ה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו,שיסתלקו אויבינו ושונאינו,וכל מבקשי רעתינו. ויכווין על המקטרגים וכוחות הדין המשטינים למעלה.

קרא / דלעת: היא הנקראת דלעת הבקבוק וצבעה ירוק בהיר ונקראת בלשון ערבי קרעה נימכרת בשוק לקראת ר"ה . יקח דלעת ויאמר בקשה זו: יהי רצון מלפניך י ה ו ה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו,שתקרע רוע גזר דיננו,(יכווין בשם קרע – מ"קרע שטן") ויקראו לפניך זכיותינו.

רימון מתוק: יקפיד מערב החג לפרק את הגרגירים מהרימון שלא להכנס לספק מלאכה-דש. וכן יפרק את התמרים אם הם מחוברים לענף. אם לא עשה כן, יחצה את הרימון, יעבירו בין המסובין, וכל אחד יקח גרגירים ממנו ויחזיקו בידו עד שיאכלו. גם בתמרים יעשה כך, ואם יכול להמנע גם מזה, תבוא עליו ברכה עיין שו"ע של"ו סע' ח' ברמ"א, סי' שכ"א סעי' י"ט ברמ"א, שו"ע שיט סעי' ו'. רש"י, ור"ן ותוס' על הגמ' שבת ע"ג, פמ"ג בפתיחה לסי' ש"כ, מנחת חינוך דש, מאירי שבת ע"ג, עגלי טל דש סעי' ב' ובספר מאמר מרדכי למועדים ולימים בעמוד 280 הלכה לה. יקח רימון מתוק ולא חמוץ בא"ח נצבים ה. ואם חמוץ יפזר עליו סוכר.ויאמר בקשה זו: יהי רצון מלפניך י ה ו ה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו,שנהיה מלאים מצוות כרימון. וכתב מו"ר הבא"ח זצ"ל בספרו כתר מלכות אות קמא כשיאכל רימונים יוסיף לכווין כוונה זו במחשבה בלבד: יכווין רימונים בגי' רצון ובגי' נוצר,ובגי' צנור,ובגי' מקור. ועיין באות קלח שם שכתב מו"ר מרן הרי"ח טוב זצ"ל שאיש ואשה שזכו יביאו על השולחן בליל שבת תאנים ורימונים, והסוד הוא כי תאנה בנצח ורמון בהוד, וידוע כי נצח והוד הם תרי בעי דדכורא ששם מתבשל הזרע, של הזכר בימין ושל הנקבה בשמאל, וזה סוד מש"כ בזוהר איהו בנצח ואיהי בהוד. וכמש"כ בליקוטי תורה להרב ז"ל בפרשת עקב ושם הרחיב הדברים בסוד זה.ע"ש.ויהי רצון שיתברך המקור שלנו.

תפוח בדבש: יקח תפוח מבושל בסוכר לבן שהוא מבחינת חסד הרומז לחקל תפוחין קדישין (לשדה תפוחים ור"ל לשכינה) כידוע ליודעי ח"ן. ויש נוהגים לקחת דבש ולטבל את התפוח בדבש. ומנהגינו על פי דעת מו"ר זצ"ל לבשלו בסוכר לבן שהוא מבחינת חסד ולא לטבלו בדבש שהוא מבחינת גבורה עיין בשו"ת תורה לשמה סימן קכז כי הדבש רמוז בו שמות הדינים ובספר כה"ח תקפ"ג ס"ק י"ד טו"ב שדבר זה לא טוב על פי הסוד. ויאמר שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה ואין אומרים כדבש מטעם הנאמר בפסוק דבש מצאת אכול דייקא ואנו רוצים ברכה בלי הגבלה. ויאמר בקשה זו: יהי רצון מלפניך י ה ו ה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו,שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. וכתב מו"ר הבא"ח זצ"ל בספרו כתר מלכות אות קמג כשיאכל תפוחים יוסיף לכווין כוונה זו במחשבה בלבד: יכווין תפוחים בגי' תקמ"ד, כמספר רבוע שם אהי"ה דיודי"ן כזה: אל"ף אל"ף ה"י אל"ף ה"י יו"ד אל"ף ה"י יו"ד ה"י, והוא בסוד הבינה העליונה.גם יכווין תפחים אותיות פתחים, שימשך שפע מן החכמה ששם הוא נקודות הפתח.גם יכווין שע"י הברכה שהוא מברך על התפוח,יתקיים בנו סוד הכתוב תהילים קמה,טז.: "פותח את ידיך (יכווין פא"י בגי' יאהדונהי, ויכווין ס"ת חת"ך, ובא"ת ב"ש סא"ל בגי' יאהדונהי. ) ומשביע יכווין שהוא בגי' חת"ך ) לכל חי רצון (יכווין שימשך שפע ומזון וברכה רבה לכל העולמות). בא"ח חקת י"ד.ובפסוק זה רמוזים השמות המסוגלים לפרנסה כנודע.ע"ש.ויהי רצון שנתברך בשפע חכמה פרנסה וכלכלה טובה אמן.

ראש כבש: אחר התפוח נוהגים לאכול ראש כבש חלק ב"י למהדרין, כדי שיהיה זכר לאילו של יצחק אבינו ע"ה. אם מחיר ראש כבש הוא יקר מדי או שיש פקפוק בכשרותו, יקח ראש תרנגול או דג, אך לא יקח ראש עז כי הוא דינא קשיא, ויש שאינם אוכלים "דגים" בראש השנה ואפילו חל בשבת וכן נוהגים. ויש שאדרבה מקפידים לאכול דגים בלילה זה לסימן ברכה שיפרו וירבו כדגים ועוד שאין עין הרע שולטת בהם. (שו"ע תקפ"ג סע' ב. כה"ח שם ס"ק ט, כב. תקצז ס"ק י. עיין בא"ח ניצבים ד).וי"א שאם אין לו ראש כבש או עוף או דג יניח שופר על השולחן כי הוא חלק מהראש כבש. מי שאין לו ראש כבש לא יאמר: "ותזכור לנו עקידתו ואילו וכו'", אלא רק "שנהיה לראש ולא לזנב" (עיין בא"ח שם). ויאמר בקשה זו: יהי רצון מלפניך י ה ו ה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנב,ותזכר-לנו עקדתו ואילו של יצחק אבינו,בן אברהם אבינו עליהם השלום. וכתב מו"ר הבא"ח זצ"ל בספרו כתר מלכות אות קמט כשיאכל בשר יוסיף לכווין כוונה זו: יכווין שבזכות חיי האבות זיע"א שהם בגי' בשר, יעזרנו השי"ת לברר הניצוצות מן הבשר.וגם יכווין עוד שיעזרנו השי"ת לעשות חסד עם הנפש באכילת הבשר שעולה בגי' חסד נפש.גם יכווין שיעזרנו השי"ת לעשות חסד עם צדיק יסוד עולם באכילת הבשר שעולה בגי' חסד צדיק יסוד עולם.

דגים: יש מקפידים לאכול דגים בלילה זה לסימן ברכה שיפרו וירבו כדגים ועוד שאין עין הרע שולטת בהם ויאמרו בקשה זו: דגים: יהי רצון מלפניך י ה ו ה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו,שניפרה ונרבה כדגים. וכתב מו"ר הבא"ח זצ"ל בספרו כתר מלכות אות קמח כשיאכל דגים יוסיף לכווין כוונה זו: יכווין להתברך מעינא פקיחא, גם יכווין דגים גי' אל הוי"ה שהוא ביצירה, שימשך לו שפע משם.

 

לע"נ מו"ר המקובל האלקי רבי מרדכי אליהו בן מזל זצוק"ל

לע"נ מו"א יחזקאל רחמים בן שרה ז"ל

ולע"נ כל מתי ישראל תנצב"ה

 

 

 

 

 

 

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *