חכם בן ציון מרדכי חזן ע"ה

חכם בן ציון מרדכי חזן ע"ה

חכם בן ציון מרדכי חזן ע"ה

בס"ד

תולדות חייו של חכם בן ציון מרדכי חזן ע"ה. נפטר ביום י"ב בחשון. זיע"א.

חכם בן ציון מרדכי חזן ע"ה נולד בשנת התר"מ. עוד בצעירותו נתגלו בו כשרונות ברוכים. הוא היה מטפל בהגדה ובהדפסת ספריו של רבנו יוסף חיים זצ"ל ורבנו מצא ממנו נחת רוח ומינה אותו כפקיד בישיבת פורת יוסף אשר היתה שייכת לו ומאז בלטו כשרונותיו וחיבר כמה חבורים אשר ליקט מספרי רבנו יוסף חיים זצ"ל. כשעלה לאחר מכן לישראל , היה בין מייסדי ישיבת פורת יוסף בירושלים העתיקה, ושימש בה כראש הישיבה, והיה רב מקובל על כל בני העדה.

עת נפלה העיר העתיקה בידי צר, נלקח בשבי ע"י הירדנים, ובסייעתא דשמייא ניצול , וזכה לחזור לירושלים החדשה במדינת ישראל. וחכם משה יהושע ע"ה מספר שזכה לבקרו כשעלה לירושלים בשנת תשי"א בקיץ ושוחח עמו. נפטר ונקבר בעיה"ק ירושלים ביום י"ב בחשון בשנת התשי"ב.

יהי זכרו ברוך.

להלן פרטים נוספים על החכם מספר: "אורח צדיקים":

מחכמי בבל בירושלים בדור הקודם. נולד בשנת התרל"ו לאביו מרדכי. שם משפחתו המקורי של רבנו היה "נחום" אולם כאשר עלה לארץ סרבו השלטונות לקוראו ע"ש אביו כנהוג בעירק והחליטו ששם משפחתו יהיה חזן מפני שקולו היה ערב והיה מפורסם כחזן דגול.

הוא גדל בבית רבנו יוסף חיים ע"ה ה"בן איש חי" והיה חבר של רבי יעקב חיים בנו.

רבנו נאלץ לברוח מבגדד בעצת רבנו יוסף חיים ע"ה כי בשל קולו הערב דרש ממנו המושל הערבי להיות מואזין במסגד.

בגיל 28 הגיע לארץ ישראל והשתכן בשכונת הבוכרים בירושלים. היה איש חיל ועסק בצרכי ציבור. על כן מונה להיות אחראי על בנית הקליניקה "חסד לאברהם" בחברון (ע"ש אביו של הנדיב יוסף אברהם שלום מכלכותא שבהודו. כיום נקרא המקום "בית הדסה").

חכם חזן מונה ע"י רבנו יוסף חיים ע"ה לנצח על מלאכת הקמת ישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה מכספי אותו הנדיב (רבנו יעץ לנדיב לתרום את כספו למטרה זו). היו ערבים שרצו להרגו כי טענו שהקרקע היא רכוש הואקף (הקדש). המשך הבניה התאפשר רק אחר שדגל בריטי הונף מעל למקום יען כי יוסף שלום מכלכותא היה נתין בריטי. הבניה ארכה כעשר שנים כולל הפסקה בימי מלחמת העולם הראשונה. ובשנת התרפ"ג נסתיימה. אז עזב חכם חזן את שכונת הבוכרים והתגורר במתחם הישיבה וניהל אותה עד יום מותו.

רבנו עמד בקשר השוק עם הבן איש חי והיה מקשר בינו ובין ר' אליהו מני רבה הראשי של חברון. הוא גם היה זה שהגיה את כל ספרי הבן איש חי והביאם לדפוס בארץ. למותר לציין כי ספר בן איש חי לא מש מעל שולחנו כל ימיו.

תואר פניו והקדושה הנסוכה על פניו הביאו אפילו את הגויים להעריכו ולכבדו. בעוברו ברחוב היו הסוחרים הערבים קמים לכבודו. בימי מלחמת העולם הראשונה גויס לצבא התורכי, אך בשל קדושתו לא לקחוהו לשדה המערכה אלא מנוהו למשגיח כשרות.

כשנפל הרובע היהודי בידי הירדנים, היה זה רבנו שהסדיר את תנאי הכניעה והפינוי של תושביו כדי שלא יאונה להם כל פגע, ושנשא את הדגל הלבן יחד עם הרב מינצברג מוכתר הרובע ראש הקהל. כשראהו המפקד הירדני עמד מפניו והסביר לחייליו שראה לפניו דמות מיוחדת של מלאך. רבנו ערך את חופת בנו של הנציב העליון הרברט סמואל.

הרב עובדיה יוסף שליט"א זכה להיות בן בית בבית רבנו.

הוא היה דרשן מופלג ודרש בשכונת נחלת ציון. אח"כ החל לדרוש בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי ברובע היהודי כל שבת. את דרשותיו שדרש במשך 40 שנה ערך כדי להביאם לדפוס אך כל כתביו אבדו עם נפילת הרובע.

בניו: ר' יוסף חיים שנקרא ע"ש הבן איש חי, ר' מרדכי ע"ה, ר' מאיר (אחיו של התאום ר' עקיבא נפטר בילדותו) ור' אביחיל.

נפטר י"ב בחשון התשי"ב. מנוחתו כבוד בבית החיים בסנהדריה בירושלים. בסמוך אליו נטמן חכם יהודה צדקה ע"ה.

אמו של רבנו בן ציון חזן ע"ה ילדה שני בנים ומתו לה יום לאחר הברית. כשהרתה בפעם השלישית חששה לגורל בנה השלישי (הוא רבנו) יהיה כאחיו, ופנתה למעונו של ראש גולת ישראל בעירק רבנו יוסף חיים ע"ה.

בבואה שטחה לפניו את בקשתה שיתפלל על העובר שלא ימות כאחיו. מרן הבן איש חי ברכו ואמר לה שיחיה בעזרת ה'. כעבור זמן ילדה בן במזל טוב וביום השמיני נכנס בבריתו של אברהם אבינו. למחרת הברית החל הילד לפרפר והחשש לחייו גבר. אמו לקחה אותו לבית רבנו יוסף חיים ואמרה בבכי שחיי הילד בסכנה ונראים בו סימני גסיסה.

אמר לה הבן איש חי: הניחי את הילד אצלי ואני אגדל אותו כבן. והאם השאירה אותו בבית הרב והלכה לה. כך זכה רבנו בן ציון חזן לגדול בבית רבו והיה לו כבן מאומץ. מפני כך זכה לקרבתו, למד ממנו את תורת הנגלה ותורת הסוד ורכש לעצמו רבות מהליכותיו של רבנו יוסף חיים.

היה מפורסם כמרפא חולים, מסיר פחדים ופוקד עקרות בברכתו (התפרסם כאחרון שידוע שהוציא דיבוק). מכל מקום לא היה מוכן לקחת כסף בשום פנים.

כשבנו הגדול חזר לישיבה לבקר את אביו, הגיע השמש ר' מימון סודרי עם מגש של כוסות תה. רבנו נזעק ואמר לו: אין לו רשות לשתות כוס זה כי כבר אינו תלמיד בישיבה וכסף הישיבה הינו של הקדש והוא יכול לשתות בבית.

כמו כן היה עורך בכל חודש את חשבון ההוצאות וההכנסות של הישיבה. פעם אחת נתגלה שחסר לו כמה פרוטות בחשבון ולא זכר על מה הוציאם. אחר תפילת המנחה ראהו בנו ר' יוסף חיים שאינו רגוע. ואביו הסביר לו שקשה לו להתרכז בתפילה יען שחסרים בחשבונו אותן פרוטות מועטות וחושש מה יהא עליו בבית דין של מעלה, כשיתבעו ממנו לאן הלכו כספי ההקדש.

בנו ביקש להביט בחשבון וזיהה שחסרון הפרוטות נובע מחיוב החשבון עבור הזמנת פנקס צ'יקים. רבנו התרגש מאוד ואמר לבנו: שימחת אותי מאוד על אשר הצלת אותי מגזל הקדש.

כמעט ארבע שנים עברו מאז נפל הרובע היהודי בעיר העתיקה בידי הלגיונרים הירדנים. באותה עת, מאז חרבן ישיבת פורת יוסף ברובע, למדו תלמידי הישיבה בשכונת הבוכרים ורבנו עבר להתגורר בקטמון.

היה זה ביום ראשון י"ב בחשון שנת התשי"ב. בנו ר' אביחיל יצא לעבודתו ורבנו אמר לאשתו כי הוא רוצה לנסוע לישיבת פורת יוסף. היא טענה שהדבר קשה ושלא כדאי לו לטרוח כעת ולנסוע עד לשם. רבנו אמר שכבר מלפני ראש השנה לא ביקר בישיבה ונכספה נפשו להגיע ולבקר בה.

רבנו נסע בשני אוטובוסים והגיע לישיבה. בישיבה פגש את כל הרמי"ם וביקש מהם מחילה. הוא התנצל ואמר כי חושש הוא שמא נזף במישהו, והגם שהיה זה לשם שמים, מ"מ רואה הוא צורך לבקש את סליחתם יען שיודע הוא כי שעותיו ספורות בזה העולם.

הרמי"ם סרבו להאמין למשמע אזנם, וביטלו את דבריו. רבנו החזיק בדעתו וביקש שיתפללו עליו שלפחות יזכה להגיע עד ביתו. הרב סיים את דבריו ויצא מהישיבה. חכם יהודה צדקה לא היה רגוע ויצא אחרי רבנו (באוטובוס הבא). רבנו הגיע למפתן ביתו, נשק למזוזה וזעק: חטאתי עויתי פשעתי. וקרא שמע ישראל. הוא לא רצה שאשתו תהיה נוכחת בשעת פטירתו ולכן ביקש ממנה שתכין לו כוס חלב. אחר שחיממה את החלב והביאה לו את הכוס, ראתה שכבר נפטר. עד רגע מותו לא כהתה עינו ולא נס ליחו. בהלויתו השתתפו למעלה ממאה אלף איש.

אחר ההלויה באו לחכם צדקה ואמרו לו בחלום שהיה לרבנו נצוץ מנשמת דוד המלך ע"ה. כמו כן ספרה אשתו שארבעה ימים לפני פטירתו ביקש ממנה שתקדים את יום הכביסה ליום ראשון במקום יום שני כי לא תהיה פנויה ביום שני ולא גילה לה מדוע. עוד סיפרו כי במוצאי שבת האחרון לחייו הלך לדירות בניו וברכם בלא להסביר מדוע. וזה היה פלא משום שלא היה רגיל לבקרם.

נתקבל ממר גל חזן הי"ו:

תוספת קצרה בנוגע ליום מיתתו וביקורו בישיבה: כשנפגש עם הרב צדקה ביקש ממנו אישית שידאג לכל סדר הקבורה שלו והרב צדקה ניסה למנוע מהרב לחשוב על כך.
ומן סגירת מעגל…
לפני שנה וקצת נפטר בנו של הרב בן ציון מרדכי חזן . גר בטבריה ולו 3 בנות (לא נשואות) גרות יחד והוא גר אצלהם.
בעבר קרה לו מקרה שהזעיקו בגללו מד"א והגיע מתנדב של איחוד הצלה ונתן לו טיפול.
פעם נוספת הזעיקו עזרה בשבת ובסביבה היה אותו מתנדב שהגיע במהירות אך הפעם נפטר בנו של הרב בן ציון, המתנדב ראה שבנותיו לא כל כך ערוכות למקרה שכזה ודיבר איתם לגבי הלוייה וכשאלו אמרו שיש לו חלקה שקנה בעבר בירושלים הסביר להן שאסור להלין את המת במיוחד קבורה בירושלים בצאת השבת התנדב לסדר את כל ענייני הקבורה על מנת שיתפנו להודיע לקרובים. רגע לפני שלקחו את הנפטר ברכב של חברא קדישא החליט שאם התנדב עד כדי כך ימשיך ויסע אפילו לירושלים להשתתף בהלוויה ולדאוג למה שצריך. בהלוויה עצמה אחיו של הנפטר הספיד ותוך כדי הספד העלה את העובדה שהנפטר הוא בנו של הרב בן ציון חזן . בסוף ההלוויה ניגש אותו מתנדב למשפחה ואמר שכולו המום בביתו הזכירו הרבה את הרב בן ציון חזן , הוא עצמו נכדו של הרב צדקה!!! הרב צדקה דאג לקבורתו של הרב בן ציון ו60 שנה מאוחר יותר נכדו של הרב צדקה דאג לקבורתו של בן הרב בן ציון

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

2 תגובות על הפוסט “חכם בן ציון מרדכי חזן ע"ה

  1. תוספת קצרה בנוגע ליום מיטתו וביקורו בישיבה: כשנפגש עם הרב צדקה ביקש ממנו אישית שידאג לכל סדר הקבורה שלו והרב צדקה ניסה למנוע מהרב לחשוב על כך.
    ומן סגירת מעגל…
    לפני שנה וקצת נפטר בנו של הרב בן ציון מרדכי חזן . גר בטבריה ולו 3 בנות (לא נשואות) גרות יחד והוא גר אצלהם.
    בעבר קרה לו מקרה שהזעיקו בגללו מד"א והגיע מתנדב של איחוד הצלה ונתן לו טיפול.
    פעם נוספת הזעיקו עזרה בשבת ובסביבה היה אותו מתנדב שהגיע במהירות אך הפעם נפטר בנו של הרב בן ציון, המתנדב ראה שבנותיו לא כל כך ערוכות למקרה שכזה ודיבר איתם לגבי הלוייה וכשאלו אמרו שיש לו חלקה שקנה בעבר בירושלים הסביר להן שאסור להלין את המת במיוחד קבורה בירושלים בצאת השבת התנדב לסדר את כל ענייני הקבורה על מנת שיתפנו להודיע לקרובים. רגע לפני שלקחו את הנפטר ברכב של חברא קדישא החליט שאם התנדב עד כדי כך ימשיך ויסע אפילו לירושלים להשתתף בהלוויה ולדאוג למה שצריך. בהלוויה עצמה אחיו של הנפטר הספיד ותוך כדי הספד העלה את העובדה שהנפתר הוא בנו של הרב בן ציון חזן . בסוף ההלוויה ניגש אותו מתנדב למשפחה ואמר שכולו המום בביתו הזכירו הרבה את הרב בן ציון חזן , הוא עצמו נכדו של הרב צדקה!!! הרב צדקה דאג לקבורתו של הרב בן ציון ו60 שנה מאוחר יותר נכדו של הרב צדקה דאג לקבורתו של בן הרב בן ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *