ברכת החמה כל כ"ח שנים – סדר הברכה

ברכת החמה כל כ"ח שנים

ברכת החמה כל כ"ח שנים

 

 

בס"ד

כאשר החמה חוזרת למקומה כמו בזמן בריאתה, כל כ"ח שנים, נוהגים לברך ברכת החמה. כנסו כאן לראות ספר שהוצא בשנת התשי"ג ע" מנצור עם סדר ברכת החמה.

 ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית.

ואח"כ יאמרו: מזמור קל"ו בניגון יפה:
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו:
הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו.
הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו.
לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו.
לעושה השמים בתבונה כי לעולם חסדו.
לרוקע הארץ על המים כי לעולם חסדו.
לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו.
את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו.
את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו.
למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו.
ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו.
ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו.
לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו.
והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו.
וניער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו.
למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו.
למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו.
ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו.
לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו.
ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו.
ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו.
נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו.
שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו.
ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו.
נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו.
הודו לאל השמים כי לעולם חסדו.

 הלכות ברכת החמה מרבינו יוסף חיים זצ"ל מספר בא"ח עקב יט 

הרואה חמה בתקופתה והוא מן כ"ח שנה לכ"ח שנה, והתקופה בתחלת ליל ד' וכשרואה אותה ביום בבוקר מברך בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית, מפני שאז היא עומדת בנקודה שהיתה עומדת בתחלת התלותה ברקיע במעשה בראשית, וזמן הברכה בשם ומלכות הוא עד שלש שעות זמניות, ואם עברו ג' שעות זמניות יברך בלי שם ומלכות עד חצות היום וכמ"ש הגאון ח"ס ז"ל א"ח סי' נ"ו, ואע, ג דיש דס"ל לברך בשם ומלכות עד חצי היום הא קי"ל סב"ל, ויזהר לברך במקום שרואה גלגל החמה ולא סגי ברואה אור זריחתה בלבד וכמ"ש מחב"ר רכ"ט סק"ד, ברכה זו מצוה לברך אותה בקיבוץ עם משום ברוב עם הדרת מלך וכמ,ש האחרונים ז"ל, ואם היה ענן לא יברך עד שיעבור הענן, ואם לא עבר הענן מעליה יברך בלי שם ומלכות ואע"ג דאיכא רבים דס"ל דיברך בשם ומלכות סב"ל ועיין ח"ס שם ובנו הגאון כ"ס א"ח סי' ל"ד, והנשים נסתפק בהם הגאון ח"ס אם יברכו או לאו, ועיין להגאון בנו כ"ס שם ולכך יבואו הנשיםויעמדו אצל האשים, וכשיברך החזן לבדו בקו"ר יכוין להוציאם י"ח והנשים יכונו ג"כ לצאת י"ח בשמיעתם הברכה, וכן יכוין החזן על הסומין והם ג"כ יתכונו לצאת, והא דאין מברכים שהחיינו על מצוה זו כתב הגאון כ"ס טעם לזה:
קודם הברכה יעמדו הקהל והחזן במקום אחד על הגג, ותחלה יאמרו מזמור השמים מספרים כבוד אל כולו בניגון שאומרים פה עירנו קודם ברכת הלבננה, ואח"כ מזמור הללו את ה' מן השמים, ואח"כ פסוקים אלו כי שמש ומגן ה' אלהים חן וכבוד יתן ה' לא ימנע טוב להולכים בתמים:
ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים: הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך:
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה: ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק:
והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שעתים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא:
וכן הוא אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו:
ואח"כ יאמרו פרשת יום רביעי ויאמר אלהים יהי מאורות ברקיע השמים וכו' עד ויהי עערב ויהי בוקר יום רביעי ואח"כ יאמרו:
ליקבה"ו וכו' הנה אנחנו באים להודות לה' על מעשה בראשית אשר עשה, ולברך בשמו הברכה אשר תקנו חכמים זכרונם לברכה ביום זה על החמה בתקופתה שעומדת ברקיע בתחלת המחזור כ"ח שנה שלה כמו תחלת עמידתה ביום רביעי בששת ימי בראשית, כדי לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו לתקן שורש מצות הברכה הזאת במקום עליון, ויעלה לפניך כאלו כווננו במצוה הזאת כל הכונות הראויות לכוין ויהי נועם ה' אלהינו וכו' ואח"כ יאמרו כל הקהל הברכה בקול אחד בשמחה וששון, והחזן יאמר אחריהם הברכה לבדו לעצמו וירים קולו ויכוין להויא י"ח לסומים ונשים השומעין קולו: אח"כ יאמרו מזמור הודו לה' כי טוב כל"ח כולו עד הודו לאל השמים בניגון יפה, ואח"כ אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך וכו' עד וחיות הקודש, אח"כ עלינו לשבח לאדון הכל וכו' עד יהיה ה' אחד ושמו אחד, ואח"כ פיוט אדון עולם אשר מלך וכו':
ואח"כ יאמרו בקשה זו יהר"מ ה' או"א כמו שהחייתנו וקיימתנו והגעתנו לזמן הזה לברך בו ברכת החמה לשמך, כן תחיינו ותקיימנו ותזכינו בתקופת החמה אשר תהיינה בשנים הבאים עלינו לחיים טובים ולשלום, שמחים בבנין עירך וששים בעבודתיך ותזכינו לראות פני משיחיך ויתקיים בימינו מקרא שכתוב והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים, ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא ויהי נועם וכו' יהיו לרצון וכו', ואח"כ רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ואח"כ קדיש על ישראל:

ואנכי הצעיר המחבר אזכיר חסדי השי"ת אשר זכני בחסדו בשנה זו שנת התרנ"ז ביום חמשה לחודש ניסן ברביעי בשבת קודש בקיבוץ קקהל רב שעלינו על הגג של בית הכנסת הגדולה ועשינו בעזה"י כאשר כתבנו למעלה, וגם נשים רבים נקבצו שם וברכתי אני בקו"ר וכוונתי להוציא י"ח לנשים ולסומין כאשר ביארנו לעיל בס"ד, ואחר כל הסדר הנז' אמרו הקהל קדיש על ישראל, ועמדתי ודרשתי בעזה"י בענין המצוה דבר בעתו מה טוב, השי"ת יזכינו ברחמיו וחסדיו לברך ברכת החמה בירושלים תוב"ב, אשר תזדמן בשנת תפר"ה ליצירה בחודש ניסן שבו תפרה ותרבה הישועה והברכה והטובה לנו, ולכל ישראל ולארץ הקדושה, יראו עינינו וישמח לבנו בביאת הגואל משיח צדקינו במהרה בימינו אכי"ר:

 

בס"ד

ישיבת המקובלים "נהר שלום"

 

דברי תורה למעמד ברכת החמה – י"ד ניסן ערב פסח התשס"ט

 ברשות מו"ר אבי ראש הישיבה, הרבנים הגדולים, קהל קדוש.

 כידוע מה שכתב הרב מגלה עמוקות כי בצירוף ברכת החמה שחל בשנה שהיא מוצאי שביעית והיה ג"כ באותה שנת שביעית פורים המשולש, וכן פסח חל במוצשב"ק, דבר כזה קורה רק אחת ל 700 שנה וא"כ השנה הזאת שחל ברכת החמה בערב פסח יום מסוגל מאד לגאולה שכידוע שהיא מוצאי שביעית מיוחדת ככל הכתוב לעיל יש בה סגולה לביאת משיח בן דוד.

 היום אתם יוצאים בחודש האבי"ב ר"ת ברוך אתה י' הבוחר בעמו ישראל באהבה.

בחרת בנו מכל העמים ואהבת אותנו ורצית בנו וקדשתנו במצוותיך הוצאת אותנו מארץ מצרים מבית עבדים, ואילו לא הוציאנו הקב"ה ממצרים עדין אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים.

 וידוע הטעם שאנחנו מזכירים ומשבחים ומפארים את השי"ת על גאולת מצרים יותר משאר הגלויות של בב"ל מד"י ויו"ן, כי ארץ מצרים טמאה מכל הארצות ונקראת "ערות הארץ" ואותה גלות מצרים היתה בחכמה גדולה ובכשפים עצומים כמש"כ בזוה"ק שהמצרים וחרטומי מצרים בכשפים ובטומאה שלהם שלטו ג"כ בעולמות העליונים ע"י התנין הגדול, וקשרו את עם ישראל בכמה וכמה מיני קשרים וכשפים וטומאות שאפילו אם יבואו כל החכמים שבעולם וחיילים כחול הים לא יוכלו להוציא את עם ישראל ממצרים, וכידוע שכל כך היתה טומאת מצרים גדולה שאפילו המלאכים אם היו יורדים למצרים היו נטמאים שם בטומאה שאין כמותה בעולם, והקב"ה ריחם עלינו והאיר לנו אור עצום וגדול שאין כמוהו בעולם ושרף והשמיד את כל הטומאה והסטרא אחרא והוציאנו מעבדות לחירות והקב"ה בעצמו ובכבודו ירד להוציאנו ממצרים כמש"כ אני ולא מלאך ולכן אנחנו מחשיבים גאולת מצרים יותר משאר הגאולות.

 אומנם להבין יותר בעומק מדוע מחשיבים גאולת מצרים יותר משאר הגאולות העניין הוא כי צריך לידע מה עניין גלות השכינה באמיתיות ואז יובנו הדברים.

דע כי ע"י חטא אדה"ר נפלו כל הניצצות של הנשמות הקדושות בתוך הקליפות והיה פגם בכל העולמות ונתערבו ניצוצי הקדושה בכל ששה קצוות העולם ובכל שביעית אומות העולם, כל אחד נטל חלקו, ואין באותם ניצוצי הקדושה כח לצאת משם לולי רחמי השי"ת עלינו ע"י שגלתה השכינה עימנו, ואז ע"י שנכנסה וגלתה השכינה לאלה המקומות היא מלקטת אותן הנשמות הקדושות מן הקליפות, וכאשר יסתיים קיבוץ גלויות זה ממה שבלעו הקליפות,שהוא הזמן שמטו רגלין ברגלין ויתקיים בלע המוות לנצח כנזכר בזוהר פ' פקודי.

ובכל הגאולות של בבל מדי וכו" לא ליקטו ממש כל ניצצות הקדושה ונשאר מעט ניצוצין ולכן אינם גאולות שלימות.

אמנם בגלות מצרים כתוב וינצלו את מצרים שעשאוה כמצולה שאין בה דגים ולא נשאר בהם שום ניצוץ של קדושה והיתה גאולה חשובה לשכינה הקדושה. מה שאין כן בשום גאולה אחרת וזה הטעם לזכור את יציאת מצרים יותר משאר הגאולות כי היא הייתה בערכין גאולה שלימה אבל שאר הגאולות עדיין נשאר מהן ניצוצי קדושה ולכן לא נקראים גאולה שלימה ולא מזכירים אותם בכל פעם כמו גאולת מצרים. אמנם לעתיד לבוא תהיה גאולה שלימה וכללית בכל העולם כולו ולא ישאר שום ניצוץ קדושה בכל הגויים אשר הדיחנו השי"ת שמה ולכן לא נאמר "חי ה' אשר העלנו מארץ מצרים" אלה חי ה' אשר העלה ישראל מכל הארצות כנזכר בירמיה.

 ועתה אנחנו מבינים כי כל עניין הגאולה השלימה וביאת משיח צדקנו תלוי בזה שנזכה ע"י השכינה הקדושה ללקט כל ניצוצי הקדושה המפוזרים בכל העולם כולו. והנה כל הניצוצות הקדושות שמפוזרים בכל שישה קצוות העולם שנקראים ו"ק בלשון המקובלים הם שייכים לפרצוף העליון הנקרא ו"ק, ז"א, וכל התפילות והמצוות והמעשים של עם ישראל פועלים ובונים ומתקנים את פרצוף הו"ק הנ"ל ע"י שמבררים את ניצוצי הקדושה מכל ששה כנפות העולם. ודע לך אחי "כי השמש" שהיום אנחנו נברך עליה נקרא בלשון המקובלים ז"א, והירח נקרא נו"ק דז"א כנודע, ואנחנו מברכים עושה מעשה "בראשית" אומר הזוה"ק אותיות בר"א שי"ת שהם ששה קצוות העולם שהם חסד גבורה ת"ת נצח הוד יסוד שהוא פרצוף ז"א.

ונוסח הברכה הוא עושה מעשה בראשית ופירושה עושה הוא אותיות ע"ש ו"ק כמו שכתב רבינו האר"י ז"ל בכוונת שעו"ה בשערה"ק וכו' כי הע"ש שהם הקליפות והס"א, ע"י חטא אדה"ר ועוונותינו הרבים אחזו אלו הקליפות בפרצוף ו"ק שהוא ז"א שהוא בחי' השמש ואנחנו צריכים לברר אותם וללקט אותם ולתקנם.

מעש"ה בתחילה "מ" בסוף "ה" יוצא שם מ"ה שהוא שם הוי"ה ב"ה במילוי אלפי"ן והוא פרצוף ו"ק שהוא פרצוף ז"א והוא בחי' השמ"ש וג"כ אחז בו הע"ש שהם הקליפות כנ"ל.

 ועתה ע"י מעשה מצוה יקרה זו וברכתה בצירוף שעתה הוא ערב פסח שהוא יום גאולת ישראל ויום גדול לעם ישראל שכידוע בימים אלו עם ישראל עשה בירור גדול בניצוצי הקדושה כמו שדרשו על פסוק "וינצלו את מצרים" שעשאוה כמצודה שאין בה דגן שרבינו האר"י אומר שבירורי כל ניצוצי הקדושה מקליפת מצרים, ואז הבן הבכור העליון שהוא ז"א יצא לגאולה ועי"ז גם עם ישראל לגאולה.

וכל זה נעשה ע"י שעם ישראל המשיכו אור גדול ועליון מפרצוף א"א ונמשך להם האור בחסד עליון מאיתו יתברך והוא בחי' ש"ע רבא נהורין עילאין

ועתה תראה כי עושה הוא ג"כ אותיות ש"ע ו"ק להמשיך אור גדול לו"ק מש"ע רבא נהורין דא"א וכן מעשה הוא ש"ע מ"ה להמשיך לז"א שהוא שם מ"ה אור גדול מש"ע רבוא נהורין וכל זה נעשה ע"י בראשית כי בראשית הוא ר"ת אור תורת רבי שמעון בר יוחאי ע"י לימוד הזוה"ק הוא הבירור הגדול ביותר של ניצוצי הקדושה וע"י לימוד זה עם ישראל יוצא מן הגלות בעזה"ית כמש"כ בדא יפקון מן גלותא ברחמי שע"י לימוד הזוה"ק יצאו עם ישראל מן הגלות ברחמים.

וכן בראשי"ת הוא ר"ת אור תורת רבי יצחק בן שלמה שהוא רבינו האר"י ז"ל, וכן בראשית ר"ת אור תורת רבי שלום בן יצחק שהוא הרש"ש זיע"א המכונה השמ"ש, ואם כן עתה מובנת הברכה יפה מאוד. עושה מעשה בראשית כי הבראשית הוא ברא שי"ת שהם ששה קצוות העולם וברוחניות הוא פרצוף ז"א וניצוצי הקדושה מפוזרים בשישה קצוות העולם וע"י הברכה הזאת אנחנו מבררים הברורים הנ"ל וע"י זה תבוא הגאולה. וכל הכח הזה צריך לידע שהוא נעשה ע"י אור תורת רבי שמעון בר יוחאי שהוא האור והשמש הגדול המאיר לארץ ולדרים עליה וע"י נזכה לגאולה שלימה לכן ע"י מצווה גדולה הזאת שאנחנו מקיימים עתה היום בלילה הקדושה ליל פסח ליל הסדר שנקרא ליל שימורים שאנחנו אוכלים בה מצה שמורה שהוא אותיות "שמר ו"ק" ששומרים את הו"ק מכל אחיזת הקליפות נזעק ונתפלל לקב"ה על הגאולה השלימה כאשר נגיע לפסוק ונצעק לה' אלהי אבותינו נעורר רחמי שמים מרובים על גאולת ישראל כאשר נגיע לברכה של "גאל ישראל" נכוין בכוונה עצומה שעוד הלילה הזה שהוא ליל שימורים שהוא ושמור לגאולה העתידה שנזכה בו לגאולה שלימה אמן ואמן

 כה דברי הצעיר המעטיר ומצפה לביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן

בניהו יששכר שמואלי

בכה"ר שלום שמואלי שליט"א

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *